Viden skal deles

Elev kunne få såvel minimalerstatning i henhold til Funktionærlovens § 3 og kompensationsbeløb herudover ved Tvistighedsnævnet.

Højesterets dom af 6. marts 2014 angik en bedømmelse af, om Tvistighedsnævnet kunne afvise at tilkende elever en kompensation på kr. 30.000, når eleverne samtidigt blev tilkendt minimalerstatning i henhold til Funktionærlovens § 3.

Det var Tvistighedsnævnets opfattelse, at beløbet på kr. 30.000, som blev tilkendt for en uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, bl.a. dækkede elevens indtægtstab, manglende eller forsinket uddannelse samt forstyrrelse af forhold og mistet agtelse, og at den erstatning, der tilkendes efter Funktionærlovens § 3, i realiteten var identisk med og beløbsmæssigt større end den kompensation, eleven efter Nævnets praksis ellers ville få. 

Det var Højesteret ikke enig i. Højesteret fastslog, at den minimalerstatning, der tilkendes efter Funktionærlovens § 3, alene dækkede mistet lønindtægt. Beløbet på kr. 30.000 dækkede efter Nævnets praksis mere end mistet lønindtægt, og udgjorde dermed en kompensation, der ikke er identisk med minimalerstatningen efter § 3.

Højesteret fastslog, at en elev, der var tilkendt minimalerstatning, dermed ikke kunne afskæres fra at få tilkendt yderligere kompensation, men at man ved fastsættelsen af kompensationsbeløbet, efter Højesterets opfattelse, skal tage hensyn til, at eleven er tilkendt en minimalerstatning efter Funktionærloven. 

I den konkrete sag fastsatte Højesteret kompensationen til kr. 15.000. 

SJ Laws bemærkninger

Med Højesterets dom er der sat endelig punktum angående elevers, som er omfattet af Funktionærloven, adgang til kompensation, når de er blevet tilkendt minimalerstatning. Efter Højesterets dom af 1. oktober 2008 (U2009.97H), hvor Højesteret fastslog, at elever, der var funktionærer, kunne tilkendes minimalerstatning, har Tvistighedsnævnet fastholdt, at elever ikke kunne få både minimalerstatning og kompensation.

Det må antages, at kompensationen i sådanne sager fremover vil udgøre kr. 15.000, når eleven tillige er tilkendt minimalerstatning.

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Noaman Azzouzi på noa@sjlaw.dk

Afgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk