Viden skal deles

Ferielovens § 16, stk. 1 kunne fraviges ved individuel aftale

Sø- og Handelsretten har i dom af 4. april 2014 fastslået, at en lønmodtager og en arbejdsgiver gyldigt kan indgå aftale om, at ferielovens § 16, stk. 1 fraviges, således at lønmodtageren kan afholde hovedferie i en opsigelsesperiode, selvom opsigelsesperioden er mindre end 3 måneder.

Sagens faktum

Medarbejderen blev ansat i virksomheden i maj 2010. Af ansættelseskontrakten fremgik det blandt andet, at hovedferie kunne varsles til afholdelse med 1 måneds varsel, og at dette også var gældende i relation til ferie i en eventuel opsigelsesperiode. Vilkåret om varsling af ferie blev ikke drøftet mellem medarbejderen og virksomheden.

Medarbejderen blev opsagt i februar 2011 til fratræden den 31. maj s.å., og blev i forbindelse hermed blandt andet pålagt at afholde ferie i fritstillingsperioden.

Medarbejderens faglige organisation anlagde herefter sag med påstand om betaling af et beløb svarende til 3 ugers hovedferie. Under sagen blev det af organisationen gjort gældende, at ferielovens § 16, stk. 1 ikke gyldigt var fraveget. Organisationen henviste blandt andet til, at ferielovens § 16, stk. 1 ikke kan fraviges på forhånd, og at en gyldig fravigelse forudsætter, at fravigelsen sker i forbindelse med en konkret afskedigelsessituation. Herudover blev det gjort gældende, at der ikke var indgået aftale om fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1, idet vilkåret ensidigt var fastlagt af virksomheden i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og handelsretten frifandt virksomheden. Retten fandt, at ansættelseskontrakten var underskrevet af begge parter, og lagde derfor til grund, at der mellem parterne var indgået aftale om, at ferielovens § 16, stk. 1 var fraveget.

Hvad angår spørgsmålet, om hvorvidt lovens § 16, stk. 1 kunne fraviges på forhånd, fandt Retten, at der ikke i forarbejderne til den gældende ferielov var sikre holdepunkter for at fortolke fravigelsesmuligheden i lovens § 21, stk. 2 indskrænkende og imod sin ordlyd, og at bestemmelsen ikke var til hinder for, at der forud for en afskedigelse blev indgået aftale om en fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1.

SJ Laws bemærkninger

Ferielovens § 16, stk. 1 fastslår, at en medarbejder ikke kan afholde ferie i en opsigelsesperiode, hvis opsigelsesperioden er mindre end 3 måneder. Bestemmelsen sikrer, at den afskedigede medarbejder får fuldt rekreativt udbytte af sin hovedferie, idet vedkommende ikke således ikke skal anvende sin hovedferie til at søge ny beskæftigelse.

Efter ferielovens § 21, stk. 2 kan § 16, stk. 1 fraviges ved aftale. Henset til formålet med lovens § 16, stk. 1 bør fravigelsesmuligheden fortolkes indskrænkende, således at der ikke på forhånd kan indgås aftale om, at § 16, stk. 1 er fraveget, ligesom det under alle omstændigheder bør være en forudsætning, at fravigelsen har været genstand for en reel forhandling mellem parterne. Sø- og Handelsrettens afgørelse synes derfor meget vidtgående og ikke i overensstemmelse med ferielovens formål.

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Snorre Kehler på sak@sjlaw.dk.

Afgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk.