Viden skal deles

Fratrådt kasserer tilkendt 1 million i erstatning af boligforening

En boligforening blev dømt til at betale kr. 999.800 kr. i erstatning til en tidligere kasserer for uretmæssig offentliggørelse af straffedom på internettet, hvilket resulterede i, at kassereren mistede sit arbejde.

Skadelidte blev anmeldt og dømt betinget fængsel for mandatsvig overfor den boligforening, hvori han havde været kasserer. Efterfølgende fik skadelidte arbejde i en anden virksomhed, og under denne ansættelse blev arbejdsgiveren bekendt med, at skadelidte var idømt betinget fængsel, idet boligforeningen havde offentliggjort oplysninger herom på sin hjemmeside. Skadelidte – der fik valget mellem at blive bortvist eller selv bringe ansættelsesforholdet til ophør – opsagde sin stilling med 1 måneds varsel til fratræden ved udgangen af august 2012. I den efterfølgende periode kunne skadelidte ikke finde nyt arbejde, hvilket ifølge hans forklaring skyldtes, at oplysningerne om hans navn og straffedom fortsat var offentligt tilgængelige på boligforeningens hjemmeside. Skadelidte indgav klage til Datatilsynet og anlagde sag mod boligforeningen, med påstand om at foreningen skulle betale erstatning svarende til hans hidtidige løn indtil det tidspunkt, hvor oplysningerne ikke længere var tilgængelige på internettet.

Datatilsynet fandt, at der var tale om en grov overtrædelse af persondatalovens § 8, stk. 5, og pålagde boligforeningen at fjerne oplysningerne om kassereren.

Københavns Byret fandt, at boligforeningens offentliggørelse af oplysninger om navn og straffedom var ansvars- og erstatningspådragende. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at skadelidtes arbejdsgiver havde forklaret, at oplysningerne om straffedommen var den eneste årsag til, at han måtte fratræde. Byretten fandt endvidere, at offentliggørelsen af strafferetlige oplysninger om en navngiven person måtte påregnes at kunne få alvorlige konsekvenser for den pågældende. Hvad angår udmålingen af erstatning fandt retten, at skadelidte dels var berettiget til at få dækket sit tab fra fratrædelsestidspunktet i august 2012, og indtil boligforeningen havde slettet oplysningerne på hjemmesiden i marts 2013, svarende til i alt kr. 999.800, dels var berettiget til en godtgørelse på kr. 25.000 for tort efter erstatningsansvarslovens § 26.

Dommen er anket til Østre Landsret.

SJ Laws bemærkninger

Skadelidte havde under sagen nedlagt påstand om, at der var handlet ansvarspådragende, og at han var berettiget til erstatning for manglende lønindtægt indtil det tidspunkt, hvor oplysningerne om hans navn og straffedom ikke længere var tilgængelige på internettet. Dette synspunkt gav Københavns Byret ham medhold i.

Der er ingen tvivl om, at det fornødne ansvarsgrundlag var til stede, ikke blot fordi boligforeningen havde offentliggjort oplysningerne, men også fordi boligforeningen havde været overordentlig langsom til at fjerne oplysningerne efter Datatilsynets pålæg.

Byretten tilkendte herefter erstatning for mistet lønindtægt indtil det tidspunkt, hvor oplysningerne ikke længere var offentligt tilgængelige på internettet. Erstatningen blev derved udmålt uden hensyntagen til, om skadelidte af andre årsager ville være blevet opsagt af sin arbejdsgiver, ligesom erstatningen blev udmålt uden hensyntagen til, om der var andre årsager – eksempelvis manglende kvalifikationer eller dårlige konjunkturer – der var årsag til, at skadelidte ikke kunne finde anden beskæftigelse. På trods af at det helt utvivlsomt bør have alvorlige konsekvenser for den skadevolder, der ulovligt offentliggør private oplysninger på f.eks. internettet, synes dommen umiddelbart at være vidtgående i sin erstatningsudmåling, men er måske et udtryk for, at kravene til opgørelsen af skadelidtes tab lempes, når der er tale om grove og bevidste lovovertrædelser.

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Snorre Kehler på sak@sjlaw.dk.

Københavns Byrets dom af 9. maj 2014 kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk