Viden skal deles

Arbejdsgiver dømt til at betale godtgørelse for uddannelsesansvarligs seksuelle chikane af en medarbejder

Vestre Landsret har i dom af 28. januar 2015 fastslået, at en arbejdsgiver skulle betale godtgørelse for en ansat leders seksuelle krænkelse af en kvindelig medarbejder

Sagens faktum
Den unge kvindelige medarbejder blev ansat som elev i en kosmetikvirksomhed med virkning fra den 5. juli 2010.

Der var i virksomheden ansat en daglig leder, der udover at fungere som administrationschef også var uddannelsesansvarlig for de elever, der skulle gennemføre deres uddannelse i virksomheden. Ifølge eleven udsatte den uddannelsesansvarlige hende for verbal og fysisk sexchikane ved flere lejligheder.

Den 16. december 2010 sygemeldte eleven sig på ubestemt tid og oplyste i den forbindelse, at årsagen til sygemeldingen var en psykisk konflikt med en mandlig kollega. 

Eleven henvendte sig til sin faglige organisation, der den 17. januar 2011 aflagde virksomheden et besøg. Under besøget oplyste den faglige organisation, at eleverne i virksomheden havde klaget over, at den uddannelsesansvarlige havde udsat dem for sexchikane. 

Den 19. marts 2011 blev uddannelsesaftalen gensidigt ophævet, og sagen blev herefter af den faglige organisation indbragt for Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af en godtgørelse for seksuel chikane, jf. ligebehandlingslovens § 4, jf. § 14. 

I kendelse af 23. november 2012 gav Tvistighedsnævnet eleven medhold i, at eleven havde krav på en godtgørelse på kr. 25.000 for seksuel chikane. Virksomheden indbragte herefter kendelsen for domstolene, jf. § 25 i Bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet.

Byrettens dom
Retten i Aalborg tiltrådte Tvistighedsnævnets bevisvurdering og anførte i den forbindelse, at bevisusikkerheden måtte komme virksomheden til skade, jf. ligebehandlingslovens § 16a. Byretten tilkendte eleven kr. 25.000 i godtgørelse. 

Vestre Landsret dom
For Vestre Landsret gjorde virksomheden som noget nyt gældende, at virksomheden ikke hæftede for den daglige leders handlinger. 
Vestre Landsret stadfæstede imidlertid Byrettens dom.

I forhold til spørgsmålet, om hvorvidt virksomheden hæftede for lederens handlinger, anførte Vestre Landsret, at kravet kunne rejses mod virksomheden som arbejdsgiver for medarbejderen, der var ansat som daglig leder og uddannelsesansvarlig. Landsretten fandt i den forbindelse ikke, at lederens adfærd var så abnorm, at den var upåregnelig for virksomheden. 

SJ Laws bemærkninger
Vestre Landsret fastslår, at der i sager om seksuel chikane sker identifikation mellem arbejdsgiveren og dennes stedfortræder. Såfremt en medarbejder uden ledelsesansvar krænker en anden medarbejder seksuelt, er arbejdsgiveren dog som hovedregel ikke ansvarlig, medmindre arbejdsgiveren er bekendt med chikanen og desuagtet undlader at gribe ind. 

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Snorre Andreas Kehler på sak@sjlaw.dk.    

Retten i Aalborgs dom kan læses her.

Vestre Landsret dom kan læses her.