Viden skal deles

Berettiget bortvisning af funktionær der deltog i samlevers bisættelse

I dom af 25. februar 2015 fastslog Østre Landsret, at det var berettiget at bortvise en funktionær, der trods mødepålæg udeblev fra sit arbejde. 

Sagens faktum 

Den 1. januar 2008 blev den kvindelige medarbejder ansat på funktionærvilkår i en forening. Den 9. januar 2012 måtte medarbejderen sygemelde sig på grund af, at hun var stresset over, at hendes samlever var alvorligt syg. Af lægeerklæringen modtaget af arbejdsgiveren den 20. januar 2012 fremgik det, at medarbejderen var sygemeldt i 4 uger. I mulighedserklæringen havde medarbejderens læge den 14. februar 2012 blandt andet anført, at;

”…

Alt i alt har dette medført, at hun er gået helt ned med stress. Hun har været fritaget fra sit arbejde i nogle uger, og ved hendes sidste besøg hos mig den 13/2-12 fortalte hun, at hun nu havde det bedre og var klar til at genoptage sit arbejde.

[Medarbejderen] er ikke syg i den forstand, og efter vores samtale i går vurderer jeg, at hun fuldt ud er i stand til at vende tilbage til arbejdspladsen.” 

Den af lægen udfyldte mulighedserklæring blev modtaget af arbejdsgiveren den 15. februar 2012.

I brev af 20. februar 2012 blev medarbejderen pålagt at møde på arbejde. Det fremgår af pålægget, at;

”Idet vi fra din praktiserende læge den 20. januar 2012 har modtaget lægeerklæring om uarbejdsdygtighed i fire uger og fra samme den 14. februar har modtaget lægeattest om, at lægen vurderer, at du ”fuldt ud er i stand til at vende tilbage til arbejdspladsen” og du d.d. ikke er mødt på arbejde, og da vi i øvrigt ikke har hørt fra dig, pålægger vi dig herved at møde på arbejde senest tirsdag den 21. februar ved normal arbejdstids begyndelse. 

Møder du ikke på arbejde, eller får vi ikke oplyst en lovlig årsag til dit manglende fremmøde, vil vi betragte dit fravær som ulovlig udeblivelse, og du vil uden yderligere advarsler blive bortvist fra arbejdspladsen.”

Medarbejderen efterkom ikke mødepålægget, ligesom hun ikke gav virksomheden besked om, hvorvidt hun fortsat var sygemeldt.

I brev af 22. februar 2012 blev medarbejderen bortvist.

Medarbejderens faglige organisation anlagde herefter retssag med påstand om, at bortvisningen var uberettiget. Under retssagen forklarede medarbejderen, at hendes samlever var død den 13. februar 2012, at hun på baggrund heraf ikke havde haft overskud til at reagere på virksomhedens mødepålæg, ligesom hun forklarede, at hun troede, at det af lægeerklæringen fremgik, at hun fortsat var sygemeldt.

Østre Landsret dom

Østre Landsret fandt, at medarbejderens manglende reaktion på virksomhedens mødepålæg udgjorde væsentlig misligholdelse, og bortvisningen var derfor berettiget. 

SJ Laws bemærkninger

Østre Landsrets dom viser, at en medarbejder som altovervejende hovedregel ikke kan sidde arbejdsgiverens mødepålæg overhørigt. Dette gælder også, selvom medarbejderens fravær er begrundet i alvorlig sygdom eller dødsfald og derfor som udgangspunkt ville være lovligt forfald. 

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Snorre Andreas Kehler på sak@sjlaw.dk.  

Østre Landsrets dom kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk