Viden skal deles

Irak- og Afghanistankommissionen

I disse dage indkalder Irak- og Afghanistankommissionen de første tidligere og nuværende ansatte i Udenrigsministeriet til afgivelse af forklaring for kommissionen, og for modtagerne af denne indkaldelse rejser der sig – for nogen igen - en række spørgsmål af både juridisk, personlig og praktisk karakter, som det kan være svært at få svar på.

I 2012 skrev SJ Law på vores hjemmeside overordnet om skismaet om vidnepligt overfor tavshedspligt ud fra den juridiske vinkel – nyheden kan findes her. Dette konkrete problem er fortsat aktuelt, men de helt grundlæggende overvejelser om ens ansættelsesretlige stilling i forbindelse med afhøringen er erfaringsmæssigt det første problem, man som indkaldt skal overveje.

I tiden efter nyheden fra 2012 har der været foretaget afhøringer i både Skattesagskommissionen og i Statsløsekommissionen, og der har herudover været afholdt en række tjenstlige forhør i forhold til embedsmænd i Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet.

Advokaterne hos SJ Law har fungeret som bisiddere for en række vidner og personer, hvis forhold har været genstand for interesse, i flere af de gennemførte undersøgelser. Eftersom de personer, hvis forhold undersøges eller som afgiver forklaring, kan risikere ansættelsesretlige repressalier på baggrund af undersøgelserne, har SJ Law fundet det naturligt at sammenfatte visse af de mere praktiske erfaringer og konklusioner på de indkaldtes overvejelser vedrørende deres ansættelsesretlige stilling, som vores forberedelse og deltagelse i afhøringerne har givet anledning til, i et Q & A, der kan hentes ved at klikke her

Disse Q & A må ikke anses for en udtømmende rådgivning i relation til indkaldtes ansættelsesretlige eller strafferetlige stilling i forbindelse med afgivelse af forklaring for undersøgelseskommissioner eller andre former for undersøgelser.

Hvis du har spørgsmål til kommissionsundersøgelser, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Karen-Margrethe Schebye på kms@sjlaw.dk eller 3397 9713.