Viden skal deles

Konkurskarantæne – status og erfaringer fra det første år


SJ Law har i tidligere nyhedsbreve orienteret om ændringer i konkursloven vedrørende indførelse af regler om konkurskarantæne. De tidligere nyhedsbreve, som kan findes på vores hjemmeside under fanen ”nyheder”, er udsendt henholdsvis 17. oktober 2011, 5. februar 2013 og 25. april 2013.

Reglerne om konkurskarantæne blev indført med lov nr. 429 af 1. maj 2013 og trådte i kraft pr. 1. januar 2014. Reglerne omfatter således alle konkursboer, hvori der er afsagt konkursdekret fra og med 1. januar 2014. Til grund for reglerne ligger Justitsministeriets betænkning nr. 1525 fra 2011.

Sø- og Handelsretten har i efteråret 2014 valgt at oprette en liste med 4 advokater, der kan beskikkes i sager om konkurskarantæne, hvor enten den person, der er genstand for sagen, anmoder om bistand, eller hvor Retten måtte finde, at en advokat skal beskikkes.

Advokat Arvid Andersen fra SJ Law er optaget på denne liste.

Konkurskarantæne i oversigt

 • Reglerne er indført for at styrke indsatsen mod konkursrytteri og som et supplement til straffelovens regler om rettighedsfrakendelse. Sagerne køres civilretligt.
 • Alene kurator og således hverken en kreditor eller skifteretten kan indstille til skifteretten, at der udstedes et pålæg om konkurskarantæne. 
 • Konkurskarantæne kan indstilles pålagt personer, som senere end 1 år før fristdagen i et konkursbo har deltaget i ledelsen af en virksomhed. Dette omfatter således både personer, der formelt har været registeret, som ledere og personer, som uden at være registreret de facto har ledet en virksomhed.
 • Grundlaget for pålæg om konkurskarantæne er, at der skal være tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, og at personen på bagrund deraf må anses for at være uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed. Skifteretten foretager vurderingen og inddrager i den forbindelse en række parametre såsom virksomhedens kapitalgrundlag, låneoptagelse, køb på kredit, forudbetalinger fra kunder, bogføring, regnskabsaflæggelse, angivelse og afregning af moms og A-skat, størrelsen af tab for kreditorer samt årsagen til konkursens indtræden.
 • Der pålægges konkurskarantæne i 3 år og undtagelsesvist en kortere periode, hvis særlige grunde taler derfor.
 • Retsvirkningen af konkurskarantæne er, at vedkommende ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. 
  Hvis en person pålagt konkurskarantæne overtræder karantænen eller gør sig skyldig i forhold, der berettiger pålæg af ny karantæne, vil personen i den nye konkurskarantæne obligatorisk få forbud mod også at drive virksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser. En sådan udvidet konkurskarantæne eller konkurskarantæne med skærpede vilkår har virkning også for tidligere pålagt(e) konkurskarantæne(r).
 • Pålagte konkurskarantæner registreres af Erhvervsstyrelsen i et register, som ikke er offentligt tilgængeligt. Kurator kan anmode om udlevering af oplysninger fra registret.

Kendelser i 2014

Der er i det første år afsagt kendelser i 13 sager, hvoraf Sø- og Handelsretten tegner sig for de 11. Retten i Århus og Retten i Hjørring tegner sig for hver én.

Alle 13 kendelser er endt med pålæg af konkurskarantæne i 3 år. Èn sag dog med Landsrettens medvirken, idet Sø- og Handelsrettens skifteret i den sag ikke havde udstedt en karantæne.

En af de 13 sager er afgjort med gennemførelse af mundtlig bevisførelse ved skifteretten. De øvrige 12 sager er afgjort uden modtagelse af bemærkninger fra den person, som var indstillet til konkurskarantæne.

Indstillingerne fra kuratorerne i sagerne har omhandlet forhold såsom:

 • Modtagelse af forudbetalinger fra kunder, efter at man burde have indset, at fortsat drift ikke var forsvarlig.
 • Forbehold fra revisorer i regnskaber vedrørende fortsat drift.
 • Manglende bogføringsmateriale, manglende bogføring og manglende indlevering af regnskab.
 • Manglende angivelse og afregning af moms.
 • Størrelsen af de samlede kreditorkrav og her særligt størrelsen på SKATs tilgodehavende.
 • Sammenblanding med andre selskabers midler.
 • Brug af virksomhedens midler til betaling af private udgifter.
 • Køb af betragtelige aktiver forud for konkursen, som der ikke kunne redegøres for under bobehandlingen.
 • Modtagelse af betaling fra virksomhedens kunder på ledelsens private bankkonto.
 • Kreditkøb og indkøb af varer til gavn for ledelsens egen virksomhed.
 • Manglende indbetaling af indskudskapital ved stiftelse af selskab, forbrugt selskabskapital samt ulovlige udlån til virksomhedens ledelse og/eller anpartshaver.
 • Forbindelse til og involvering i andre konkursramte virksomheder.

Udover ovenstående kriterier kan det nævnes, at der også ses på, hvorvidt den registrerede leder eller de facto lederen har kunnet eller villet redegøre nærmere for de forhold, som anmodningen om pålæg af konkurskarantæne vedrører. Dette fremgår af konkurslovens § 162, stk. 6 og betyder, at hvor en sådan vilje eller evne mangler, kan det tillægges virkning til skade for den pågældende.

Bemærkninger fra SJ Law

Baggrunden for indstilling af pålæg om konkurskarantæne har været mangeartede i de 13 behandlede sager. Dette har givet skifteretterne et bredt grundlag at foretage deres vurdering af, hvad der anses for groft uforsvarlig forretningsførelse, og dermed hvad der skal medføre konkurskarantæne.

Der er ikke i de afsagte kendelser givet udtryk for en form for bagatelgrænse i forhold til fx størrelsen på kreditorkravene, den manglende bogføring i forhold til omfanget af driften i virksomheden eller andet, men måske kan de kommende kendelser i 2015 afklare, om der vil komme en sådan praksis, og om en sådan praksis skal medføre, at indstilling om pålæg om konkurskarantæne ikke skal efterkommes, eller om konkurskarantæne alene skal gives for en kortere periode end de 3 år, som udgangspunktet foreskriver.

Der er i hvert fald indstillet pålæg af konkurskarantæne i et antal sager, som langt overstiger de 13, der er behandlet, så udviklingen bliver interessant at følge.

Spørgsmål om konkurskarantæne kan rettes til advokat Anette Schönemann-Paul på ans@sjlaw.dk eller advokat Arvid Andersen på ara@sjlaw.dk