Viden skal deles

Nyt fra EU

Der forelægges løbende præjudicielle spørgsmål fra andre medlemsstater for Den Europæiske Unions Domstol. Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af en EU-retsakt, kan den spørge Domstolen til råds. På den måde sikrer vi, at EU-retsakterne anvendes korrekt. I 2014 forelagde danske domstole i alt 10 præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen indenfor alle retsområder.
SJ Law vil fremadrettet give månedlige indblik i hvilke interessante spørgsmål, der forelægges for EU-Domstolen, både fra Danmark og fra de øvrige medlemsstater.

Spørgsmål om diskrimination pga. religion - Sag C-157/15, (2015/C 205/24)
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie (Belgien) den 3. april 2015. 

Hovedsagens parter er:
Sagsøgere: Samira Achbita og Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebe-strijding
Sagsøgt: G4S Secure Solutions NV

Det præjudicielle spørgsmål angår følgende:
Skal artikel 2, stk. 2, litra a) i Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv fortolkes således, at et forbud mod at bære hovedtørklæde på arbejdspladsen ikke er direkte forskelsbehandling, når arbejdsgiveren har den fælles gældende regel, at alle arbejdstagere er påbudt ikke at bære synlige kendetegn på politiske, filosofiske eller religiøse symboler på arbejdspladsen?

Spørgsmål om ligebehandlingsdirektivet - Sag C-188/15, (2015/C 221/03)
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 24. april 2015.

Hovedsagens parter er:
Sagsøgere: Asma Bougnaoui og ADDH — Association de défense des droits de l’homme
Sagsøgt: Micropole Univers SA

Det præjudicielle spørgsmål angår følgende:
Skal bestemmelserne i artikel 4, stk. 1 i Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (1) fortolkes således, at en kundes ønske om ikke længere at modtage en virksomheds it-ydelser fra en medarbejder, der bærer et islamisk tørklæde, udgør et regulært og afgørende erhvervsmæssigt krav under det generelle ligebehandlingsdirektiv?

Spørgsmål vedrørende rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse - Sag C-197/15, (2015/C 236/36)
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de la Comu-nidad Autónoma del País Vasco (Spanien) den 29. april 2015

Hovedsagens parter er:
Sagsøger: Juan Carlos Castrejana López
Sagsøgt: Ayuntamiento de Vitoria

Det præjudicielle spørgsmål angår følgende:
Det principielle spørgsmål angår, hvorvidt anvendelsen af en bestemmelse i den spanske bekendtgørelse vedrørende midlertidig ansættelse udgør misbrug af gentagne tidsbegrænsede kontrakter. Konkret er følgende interessante spørgsmål rejst for EU-Domstolen:


Skal § 5, stk. 1 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, hvorefter tidsbegrænset ansatte tjenestemænd i modsætning til fastansatte i en identisk situation ikke har ret til at fortsætte som arbejdstagere, indtil deres stilling besættes eller nedlægges i overensstemmelse med de relevante lovbestemte procedurer?