Viden skal deles

Virksomhed ikke bekendt med lønmodtagers graviditet og afskedigelse pga. samarbejdsvanskeligheder var sagligt begrundet

Østre Landsret har i dom af 15. oktober 2015 fastslået, at afskedigelse af en gravid lønmodtager ikke var i strid med ligebehandlingsloven som følge af, at virksomheden ikke var bekendt med lønmodtagerens graviditet.

Sagens faktum 
En lønmodtager – der havde været ansat siden august 2010 – konstaterede i februar 2011 at hun var gravid. Lønmodtageren informerede ikke virksomheden om graviditeten. Den 12. april 2011 blev lønmodtageren opsagt under henvisning til samarbejdsproblemer. Efter at lønmodtageren var blevet opsagt, orienterede hun virksomheden om, at hun var gravid. 

Efter lønmodtagerens opfattelse var virksomheden bekendt med hendes graviditet, dels fordi hun havde orienteret en kollega om sin graviditet, dels fordi hun i sin elektroniske arbejdskalender havde tilføjet notater, der kunne skabe en formodning om, at hun var gravid. Sagen blev herefter indbragt for Ligebehandlingsnævnet der gav lønmodtageren medhold i, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Ligebehandlingsnævnet indbragte derefter sagen for Københavns Byret. 

Byrettens afgørelse 
Byretten fandt at virksomheden havde løftet bevisbyrden for at afskedigelsen hverken var helt eller delvist begrundet i lønmodtagerens graviditet, og virksomheden blev derfor frifundet.

Østre Landsrets afgørelse
Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse, med den begrundelse at arbejdsgiveren havde godgjort, ikke at have haft kendskab eller mistanke om graviditeten, da beslutningen om afskedigelse blev truffet. 
Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at lønmodtageren kun havde orienteret en af de øvrige medarbejdere om sin graviditet, at ingen i virksomheden havde lagt mærke til kalendernotaterne, og at det i øvrigt ikke af kalendernotaterne direkte fremgik, at notaterne var graviditetsrelaterede. Herudover lagde Landsretten på baggrund af bevisførelsen til grund, at afskedigelsesbegrundelsen – samarbejdsvanskeligheder – var reel. 

SJ Laws bemærkninger
Dommen viser, at det er virksomheden der skal bevise, at man ikke havde kendskab til lønmodtagerens graviditet på afskedigelsestidspunktet. Dommen viser også, at denne bevisbyrde kan løftes ved mundtlige forklaringer. 

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på tlf. 3397 9710 eller på sak@sjlaw.dk