Viden skal deles

EU-Domstolen har nu truffet afgørelse i Ajos-sagen om fratrædelsesgodtgørelse. Dommen skaber klarhed over privates direkte rettigheder i henhold til EU regulering

Er fedme et handicap?

Den 31. marts 2016 blev der afsagt dom i Retten i Kolding i Kaltoft-sagen. Sagen omhandlede, hvorvidt Billund Kommune uberettiget havde opsagt en svært overvægtig dagplejer.

Sagens faktiske omstændigheder

Billund Kommune opsagde i november 2010 en svært overvægtig dagplejer. Dagplejeren gjorde gældende, at afskedigelsen var begrundet i vedkommendes fedme, mens kommunen angav, at afskedigelsen var driftsmæssigt begrundet i de faldende børnetal på dagplejeområdet.

Dagplejerens fagforening anlagde sag mod kommunen. Fagforeningen anførte blandt andet, at kommunen havde diskrimineret dagplejeren ved afskedigelsen, da dagplejeren på grund af sin svære overvægt var handicappet efter forskelsbehandlingsloven. Tillige mente fagforeningen, at kommunen ved afskedigelsen også havde tilsidesat folkeretlige, overenskomstmæssige og forvaltningsretlige forpligtelser.

Under byrettens behandling af sagen blev EU-Domstolen anmodet om at træffe afgørelse om, hvorvidt fedme var et handicap omfattet forskelsbehandlingsloven, som implementerer EU’s beskæftigelsesdirektivs handicapdiskriminationsforbud.

EU-Domstolen kom i sin afgørelse (C-354/13) frem til, at der ikke var et generelt EU-retligt forbud mod forskelsbehandling på grundlag af fedme i sig selv, og at fedme heller ikke i sig selv udgjorde et handicap i beskæftigelsesdirektivets forstand. EU-Domstolen udtalte dog, at fedme efter omstændighederne kunne være et handicap i direktivets forstand, såfremt arbejdstagerens fedme hindrer arbejdstageren i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. 

Byrettens dom

Retten i Kolding frifandt kommunen. Retten fandt, at dagplejeren på trods af sin betydelige overvægt ikke var handicappet, da han i hele sin ansættelsesperiode havde været i stand til at arbejde på fuld tid uden hjælpemidler. Derfor var hans fedme ikke et handicap i EU-rettens forstand. 

I forhold til dagplejerens synspunkt, om at kommunen havde afskediget ham, fordi kommunen opfattede ham som handicappet, fandt Retten, at en arbejdsgivers opfattelse, af at en given medarbejder har et handicap, godt kunne være diskrimination efter forskelsbehandlingsloven, men at det ikke var godtgjort, at kommunen havde opfattet dagplejeren som handicappet.

Retten lagde endvidere til grund, at kommunen havde bevist, at der var driftsmæssig begrundelse for reduktion af antallet af dagplejere som følge af arbejdsmangel ved faldende børnetal i kommunen. Kommunen havde derfor godtgjort, at afskedigelsen ikke led af forvaltningsretlige mangler. 

SJ Law bemærker

Om overvægt som handicap
Centralt for sagen var, om fedme generelt kunne være et handicap i henhold til forskelsbehandlingsloven og konkret, om dagplejeren i sagen var omfattet af handicapbegrebet som følge af sin ekstreme overvægt. 

Det kan på baggrund af EU-Domstolens afgørelse i sagen konkluderes, at overvægt kan være et handicap såfremt overvægten indebærer en relevant funktionsnedsættelse, jf. også EU-Domstolens domme i sagerne C-335/11 og C-337/11. 

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Kehler på sak@sjlaw.dk