Viden skal deles

Forskerskatteordningen ændret pr. 1. januar 2017

Skatteministerens ændringsforslag vedrørende forskerskatteordningen er trådt i kraft med virkning pr. 1. januar 2017. Lempelsen muliggør, at flere medarbejdere under iagttagelse af visse betingelser, får mulighed for at anvende forskerskatteordningen. 

Ændringen har betydning for danske medarbejdere, der er ansat datterselskaber eller filialer i Danmark, men som udfører en del af arbejdet i et moderselskab i udlandet under udenlandsk beskatning. Ligeledes tilgodeser ændringen medarbejdere, som er ansat i Danmark, men som udfører arbejdsudleje for en koncernforbunden virksomhed, som er hjemmehørerende i udlandet.

Forskerskatteordningen i korte træk
Forskerskatteordningen, som er lovhjemlet i kildeskattelovens § 48 E, er en dansk skatteordning der kan benyttes af forskere og højtlønnede medarbejdere, som indtil ændringen skulle være rekrutteret i udlandet. Disse medarbejdere kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 26 % + am-bidrag, (i alt 31,92 %) af lønnen i fem år i stedet for den almindelige indkomstskat. Medarbejderne får dog ikke mulighed for fradrag af nogen art under ordningen.

De nye regler overordnet
Ændringen indebærer en markant lempelse, idet det hidtil har været en betingelse, at medarbejderen ikke udførte arbejde udenfor Danmark under forhold, som medførte, at retten til at beskatte lønnen helt eller delvist overgik til et andet land efter en Dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og det pågældende land.

Med virkning fra den 1. januar 2017 er det nu muligt for medarbejderen stadig at være omfattet af forskerskatteordningen, såfremt medarbejderen ikke arbejder mere end 30 dage uden for Danmark indenfor samme kalenderår. Dette gælder, selv om beskatningsretten overgår til udlandet for denne kortere periode i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.
I opgørelsen af de 30 dage skal medregnes samtlige arbejdsdage som hele arbejdsdage. Dette gælder uanset varigheden af arbejdsdagen. De nye regler betyder således, at skatten, der betales i henhold til forskerskatteordningen, kan nedsættes med betalt udenlandsk skat af lønindkomsten.

Det skal bemærkes, at nærværende nyhedsbrev ikke må sidestilles med juridisk rådgivning.