Viden skal deles

Kan jeg selv vælge advokat, hvis min sag skal videreføres fra Ligebehandlingsnævnet til de civile domstole?

Ligebehandlingsnævnets og byrettens afgørelse 
En medarbejder blev afskediget på grund af fravær, som var begrundet i hendes barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet fandt den 8. februar 2017, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Tilsvarende blev lagt til grund af Byretten i Holstebro, den 6. april 2018. Arbejdsgiveren havde således ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i medarbejderens barselsorlov.

Bemærkninger til sagens forløb 
Sagen og særligt forløbet fra Ligebehandlingsnævnet til byretten giver anledning til følgende bemærkninger: 

Når man har fået medhold i Ligebehandlingsnævnet, har man et retskrav på at få retshjælp fra Ligebehandlingsnævnet til at få gennemført nævnets beslutning, jf. § 12 i ligebehandlingsnævnsloven. Dette betyder, at hvis en indklaget ikke følger en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet, der pålægger den pågældende at betale en godtgørelse, kan man bede nævnet om at indbringe sagen for de civile domstole for at få prøvet sagen der også. Det er nævnet, der i så fald bærer alle omkostninger ved denne retssag, og nævnet vælger også den advokat, som skal føre sagen.

Det følger imidlertid herudover af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 3, at man har ret til fri proces i sager, som er vundet i Ligebehandlingsnævnet, hvis modparten ikke vil efterleve nævnets afgørelse. Det er dog en forudsætning, at man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, som i øvrigt i disse tilfælde gives af den domstol, som sagen indbringes for. De for tiden gældende betingelser kan ses via dette link: http://www.civilstyrelsen.dk/da/Fri_proces/fri_proces/okonomiske_betingelser.aspx.

Dette betyder også, at hvis man opfylder de økonomiske betingelser og hermed har ret til fri proces, har man således også muligheden for selv eller med hjælp af egen advokat at indbringe Ligebehandlingsnævnets afgørelse for de civile domstole og mulighed for i den situation at anmode om at få beskikket en advokat, som man selv vælger, jf. retsplejelovens § 333, stk. 3.