Viden skal deles

Kan man modregne sit tab på sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

Den 6. juni 2018 slog Østre Landsret fast, at en arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne sit tab på sygedagpengerefusion i sin ansattes lønudbetalinger. 

Sagen kort 
Sagen handlede om en medarbejder, som var sygemeldt på grund af stress. Som følge af sygemeldingen blev hun kontaktet af kommunen, hvor hun blev bedt om at udfylde et oplysningsskema. Dette undlod medarbejderen at gøre, hvorfor hun ikke opfyldte kravene til at modtage sygedagpenge. Arbejdsgiveren fik derfor oplysning om, at retten til at få sygedagpengerefusion var ophævet. Arbejdsgiveren valgte herefter at modregne sit tab af dagpenge i medarbejderens lønudbetalinger.

Østre Landsrets afgørelse
Landsretten slog fast, at arbejdsgiveren ikke havde ret til at modregne sit tab, som følge af at han ikke fik sygedagpengerefusion, i medarbejderens løn. Landsretten begrundede det med, at det ikke fremgår af loven eller i aftale- og overenskomstgrundlaget mellem parterne, at en arbejdsgiver har adgang til modregning, hvis han mister sin sygedagpengerefusion. 

Byretten var kommet frem til det samme resultat. 

SJ Law bemærker 
Det klare udgangspunkt er, at sygdom er en lovlig fraværsgrund, og medarbejderen har ret til fuld løn i sygdomsperioden. Dette fremgår både i funktionærloven, sygedagpengeloven og af overenskomsterne. 

Arbejdsgiveren kan, hvis han betaler løn under sygdom, efter at have betalt løn i 30 dage fra medarbejderens første sygedag få sygedagpengerefusion, i samme omfang som lønmodtageren har ret til sygedagpenge. Denne ret bortfalder, i tilfælde af at medarbejderen mister retten til at modtage sygedagpenge. Dette kan eksempelvis være, hvis medarbejderen har forsømt at opfylde sine pligter i forhold til kommunens behandling af sygedagpengesagen.

Landsrettens afgørelse er vigtig, da det nu er fastlagt, at en arbejdsgiver ikke kan modregne sit tab af sygedagpenge, i tilfælde af at han ikke får refusion heraf fra kommunen, til trods for at den manglende refusion er begrundet i lønmodtagerens forhold, når lønmodtageren i henhold til lov eller aftale har ret til fuld løn under sygdom fra arbejdsgiveren. Beskyttelsen af en ret til fuld løn under sygdom understreges således af Landsretten, og dommen viser, at denne beskyttelse er effektiv.