Viden skal deles

Overførsel af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var en virksomhedsoverdragelse i EU-rettens forstand

EU-Domstolen har den 7. august 2018 afsagt en præjudiciel dom til klarlæggelse af, hvorvidt overdragelsen af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var omfattet af anvendelsesområdet i Virksomhedsoverdragelsesdirektivet - direktiv 2001/23. 

Sagen kort
Lønmodtageren, som havde rejst sagen ved en domstol i Spanien, var blevet ansat som musiklærer på en kommunal musikskole i november 1996. Oprindeligt stod kommunen for skolens drift, men i 1997 blev driften overdraget til selskabet Músicos y Escuella (Músicos). Selskabet overtog i den forbindelse en del af personalet, som var ansat af kommunen, herunder lønmodtageren.

I skoleåret 2012/2013 faldt elevantallet, hvilket medførte, at kommunen ikke havde de økonomiske ressourcer til at betale vederlaget for driften af skolen. Kommunens manglende betaling førte til Músicos opsigelse af kontrakten i februar 2013. Dette førte ligeledes til, at Músicos måtte afskedige 26 medarbejdere i marts 2013, herunder den aktuelle lønmodtager, da de ikke havde den økonomiske kapacitet til at betale lønnen til disse. Herefter valgte kommunen at opsige kontrakten med Músicos i august 2013, og de ophørte med at stå for skolens drift.

I august 2013 fik et andet selskab, In-pulso Musical (In-pulso), overdraget driften af skolen. Selskabet valgte ikke at overtage kommunens og Musicos tidligere ansatte, som var afskediget af Músicos. 

Lønmodtageren anlagde herefter sag mod kommunen, Músicos og In-pulso for arbejdsretten i Valladolid i Spanien, og under sagens behandling ved den øverste regionale domstol i Castilien og León valgte denne at forelægge 3 præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. EU-Domstolen tog kun stilling til de to første spørgsmål. 

Det første spørgsmål 
Det første spørgsmål gik ud på at klarlægge, om overførsel af en tjenesteydelseskontrakt var omfattet af artikel 1, stk. 1, i direktiv 2001/23.

EU-Domstolen anførte helt i overensstemmelse med hidtidig praksis, ”at anvendelsesområdet for direktiv 2001/23 kan udvides til alle de tilfælde, hvor der som led i en aftale sker udskiftning af den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for virksomhedens drift, og som af den grund påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser i forhold til arbejdstagerne i virksomhed, og det har ingen betydning, om der er sket en overførsel af ejendomsretten til materielle aktiver”, jf. præmis 28. 

Ved afgørelse af, om den økonomiske enhed, der blev overført, bevarede sin identitet, lagde Domstolen imidlertid en overraskende stor vægt på, at de overtagne materielle midler såsom musikinstrumenterne, installationerne og lokalerne var mere nødvendige for driften af musikskolen end personalet og konkluderede derfor, at da disse midler blev stillet til rådighed både for Músicos og In-pulso udelukkede den manglende overtagelse af personalet ikke, at der var tale om en overførsel i direktivets forstand. Det var underordnet, at Músicos ikke havde ejendomsretten til materiellet. 

Med hensyn til det tidsmæssige aspekt er det vigtigt at notere, at Domstolen fremhævede tidligere retspraksis, hvorefter midlertidig indstilling af virksomhedsaktiviteter i en kort periode ikke er ensbetydende med, at aktiviteterne mister deres identitet, og at en overførsel i direktivets forstand derfor ikke er udelukket, selvom en virksomhed er lukket. Domstolen bemærkede i den forbindelse, at den omstændighed, at virksomheden var lukket i 5 måneder, hvor der ikke var ansatte, er et væsentligt element, som skal tages i betragtning, men Domstolen lagde vægt på, at skolen havde lukket på grund af ferie i 3 ud af de 5 måneder, hvorfor selv en lukning af en sådan varighed ikke kan udelukke, at der kan blive tale om en overførsel i direktivets forstand. 

EU-Domstolen overlod det til den nationale domstol at komme frem til en endelig afgørelse, men fremhævede altså, at en sådan overførsel kan være omfattet af direktivet.

Det andet spørgsmål 
Det andet spørgsmål gik ud på at få klargjort, om en afskedigelse som den beskrevne kan anses for at være en afskedigelse begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer, eller om det er en opsigelse begrundet i overførslen af virksomheden eller bedriften eller en del heraf.

Domstolen tog udgangspunkt i de objektive omstændigheder, der forelå på afskedigelsestidspunktet, og inddrog to punkter i sin vurdering: 1) at afskedigelsen skete et godt stykke tid inden overførslen, og 2) at afskedigelsen var begrundet i, at virksomheden af økonomiske årsager ikke kunne udbetale løn til de ansatte. På baggrund af denne vurdering konkluderede EU-Domstolen, at afskedigelsen var begrundet i økonomiske årsager. 

SJ Law bemærker 
EU-Domstolens afgørelse giver anledning til at bemærke, at det nøje må overvejes, hvad et ophør af en virksomheds drift forud for en overdragelse skyldes. Selv en længere lukning er således ikke ensbetydende med, at en overførsel er udelukket. Det andet, der er værd at bemærke, er Domstolens udlægning af retningslinjer for vurdering af, hvilke aktiver der er nødvendige for at drive en aktivitet, og Domstolens vurdering af betydningen af overtagelse af medarbejdere i en aktivitet som en musikskole, når det skal afgøres, om der er tale om en ”økonomisk enhed, der bevarer sin identitet”. Det synes som om, Domstolen med denne afgørelse har blødt op på tidligere afgørelsers retningslinjer for vurdering af dette spørgsmål.

Konklusionen kan være, at der fremadrettet oftere vil kunne statueres virksomhedsoverdragelse, selv uden overtagelse af personale, og at der derfor stilles større krav til overvejelserne om, hvorvidt der kan ske saglig afsked af medarbejdere i forbindelse med en lukning af en aktivitet, hvis denne nu igen var mulig at starte op. 

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan rettes til sjlaw@sjlaw.dk