Viden skal deles

Konkursregulering i fratrædelsesgodtgørelse

Sø- og Handelsretten har den 28. februar afgjort to sager om konkursregulering af retten til særlig godtgørelse ved opsigelse i henhold til en kollektiv overenskomst. Sagens konkrete omstændigheder var, at fire ansatte anmeldte krav over for LG, efter at der var afsagt konkursdekreter i boerne, dels i form af erstatning i opsigelsesperioderne i henhold til funktionærlovens § 2 a, dels krav i henhold til en tryghedsbestemmelse i overenskomsten. LG afviste at dække krav i henhold til tryghedsbestemmelsen, som havde følgende ordlyd:

"Tryghedsbestemmelser
Medarbejdere, som afskediges begrundet i F/E forhold, skal udbetales henholdsvis 2, 3 eller 4 måneders løn som godtgørelse ved fratræden efter 9, 12 og 15 års ansættelse udover de i funktionærlovens § 2a beskrevne godtgørelser"

Der blev i forbindelse med sagens behandling dokumenteret og forklaret om en række andre overenskomster på andre lignende områder med tilsvarende tryghedsbestemmelser.

Sø- og Handelsretten kom til følgende konklusion vedr. berettigelsen af konkursreguleringen:

”Retten finder, at bestemmelsen om løn som godtgørelse ved fratræden i det foreliggende tilfælde reelt må sidestilles med et forlænget opsigelsesvarsel, og henset til, at der er opnået dækning efter funktionærlovens § 2a, finder retten tillige, at et sådant yderligere krav ikke kan anses for sædvanligt eller rimeligt.

Herefter, og da det forhold, at der er indført tilsvarende bestemmelser i en lang række andre overenskomster, ikke kan føre til en ændring af den retstilstand, der blev fastslået i U 1994.655 H, finder retten, at konkursboerne har været berettiget til at konkursregulere de anmeldte krav, jf. § 61, stk. 1.

Herefter frifindes konkursboerne i begge sager.”

SJ Laws kommentar
Med denne afgørelse kan det konstateres, at det heller ikke ved kollektive aftaler er muligt at forpligte et konkursbo til at opfylde opsigelsesvilkår for funktionærer ud over det, som følger af funktionærloven.