Viden skal deles

Ændring af LG-loven

04/10 2018

I regeringens lovprogram indgår en ændring af LG-loven, som vil give fonden mulighed for at lægge ud for lønmodtagerkrav, i de tilfælde hvor der forud for en konkurs kan have fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en offentlig erhverver, og hvor lønmodtagerne derfor ikke hurtigt får de beløb, som de har til gode.

 

Privatisering af offentlige serviceydelser har givet problemer, når den private virksomhed er gået konkurs. Kommunerne er forpligtede efter serviceloven til at tilbyde borgerne hjælp. Når den private virksomhed ophører, må det offentlige overtage opgaven. Situationen er ofte akut, og kommunerne fortsætter derfor som regel med medarbejderne fra den konkursramte virksomhed. 

Overtagelsen af medarbejderne kan udgøre en ”virksomhed” i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, hvorved kommunerne indtræder i forpligtelserne over for lønmodtagerne. Den private virksomheds aktiviteter kan være fordelt på flere kommuner, hvoraf nogle måske kun aftager en mindre ydelse, hvilket gør det vanskeligt at afgøre, om definitionen på en virksomhed er opfyldt. I en verserende sag ved Vestre Landsret mellem to kommuner og LG (Kærkommen ApS) skal retten tage stilling til, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i den beskrevne situation, selvom der ikke er overdraget fysiske aktiver til kommunerne.

Med den forventede ændring af LG-loven kan fonden yde dækning, selvom det er en kommune, der måtte hæfte for medarbejderforpligtelserne. Efter udbetalingen vil det være op til LG at søge refusion for de udlagte lønninger hos kommunen. Hvis kommunen har videreoverdraget opgaven til en ny privat virksomhed, er det muligt, at denne har overtaget forpligtelserne for eventuelt fortsættende medarbejdere. LG skal i givet fald forfølge refusionskravet over for den nye private virksomhed.

Ændringen er en udmøntning af en aftale mellem alle folketingets partier om forebyggelse af konkurser inden for hjemmehjælpsområdet og forventes fremsat i løbet af indeværende måned. 

SJ Laws bemærkninger

Det er positivt, at politikerne søger at fjerne uheldige konsekvenser for lønmodtagere og ældre borgere. Den skitserede ændringen løser imidlertid ikke det egentlige problem, nemlig at kommunerne og senere erhververne er tilbageholdende med ansætte medarbejdere fra den konkursramte virksomhed, fordi de ikke vil risikere at hæfte for lønmodtagerkravene. Vægringen er i strid med virksomhedsoverdragelseslovens intention om, at der ikke må ske afskedigelser som følge af en virksomhedsoverdragelse, og belaster borgerne med skiftende hjemmehjælpere.

De eksisterende regler giver mulighed for en løsning, der varetager begge hensyn. Hvis overdragelsen af det private firmas aktiviteter sker fra konkursboet, hæfter erhververen kun for krav fra konkursdekretet og frem. Kurator kan enten overdrage aktiviteterne til kommunen umiddelbart efter dekretet eller – hvis dette ikke er muligt – videreføre driften i boets regi (evt. mod betaling fra kommunen), indtil en overdragelse er på plads. Lønkrav frem til dekretet ender i konkursboet, og både kommuner og efterfølgende erhververe vil have interesse i at fortsætte med de medarbejdere, der kender opgaven.

Advokat Bo Lauritzen