Viden skal deles

Den danske ferielov er i strid med EU-retten

21/10 2015

Efter EU-Kommissionens opfattelse er dele af den danske ferielov i strid med arbejdstidsdirektivet. Regeringen har derfor i august 2015 nedsat et ferielovsudvalg bestående af blandt andre tidligere Højesteretspræsident Børge Dahl og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter med henblik på at modernisere og bringe den danske ferielov i overensstemmelse med EU-retten.

 

Den danske ferielov har, siden den blev vedtaget i sin oprindelige form i 1938, udviklet sig til et komplekst regelsæt. Bestemmelserne i loven er løbende blevet ændret for at bringe loven i overensstemmelse med EU-retten. 

EU-Kommissionen har imidlertid i september 2014 og i april 2015 meddelt, at ferielovens regler om optjening og afholdelse af ferie er i strid med artikel 7 i arbejdstidsdirektivet (di-rektiv 2003/88/EF). 

Reglerne om betalt ferie findes i ferielovens § 7 og § 12. Af bestemmelserne følger det, at lønmodtageren for hver måneds ansættelse i optjeningsåret optjener ret til 2,08 dages betalt ferie til afholdelse i året efter optjeningsåret (kaldet ferieåret). Den optjente ferie kan efter de nugældende regler således først afholdes året efter, at ferien er optjent. Bestemmelserne har blandt andet den konsekvens, at lønmodtagere – der ikke har optjent ret til betalt ferie – ikke kan holde ferie med løn i optjeningsåret. 

Arbejdstidsdirektivets artikel 7 foreskriver, at medlemsstaterne skal sikre, at alle arbejdstagere for en årlig betalt ferie af mindst 4 ugers varighed. Efter EU-Kommissionens opfattelse er reglerne i den danske ferielov om optjening og afholdelse af ferie i strid med arbejdstidsdirektivets artikel 7. 

I august 2015 nedsatte den danske regering derfor et ferielovudvalg. Udvalget skal dels forenkle ferieloven, dels bringe loven i overensstemmelse med EU-retten. Ferielovudvalgets kommissorium skal ikke blot skabe en ferielov, der er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, men også en lov der dels er mere gennemskuelig og sammenhængende for lønmodtageren, dels er enkel at administrere for det private og offentlige arbejdsmarked. 

SJ Laws bemærkninger
Den danske ferielov trænger uomtvisteligt til en grundig revision, og SJ Law imødeser derfor med spænding resultatet af Ferielovudvalgets overvejelser, herunder særligt i forhold til løsningen på de udfordringer, det danske arbejdsmarked står overfor i forhold til nye ansættelses- og aflønningsformer. 

Har du spørgsmål kan du kontakte advokat Snorre Andreas Kehler på sak@sjlaw.dk