Viden skal deles

Direktør i konkursramt virksomhed blev pålagt konkurskarantæne i tre år som følge af grov uforsvarlig forretningsførelse

01/03 2016

En vikarvirksomhed blev taget under konkursbehandling efter at Erhvervsstyrelsen den 13. november 2013 havde begæret selskabets tvangsopløst. 

Driften i selskabet var ophørt allerede i oktober 2012, men virksomheden havde op til konkursen forsømt sin pligt til at indberette og afregne moms, A-skat, arbejdsmarked-bidrag og selskabsskat mm. Som følge heraf havde SKAT lidt et tab på omtrent kr. 25.700.000.

På baggrund af ovenstående nedlagde kurator i konkursboet påstand om, at direktøren for selskabet skulle pålægges konkurskarantæne i medfør af konkurslovens § 157, stk. 1.

Konkurslovens regler om konkurskarantæne 
Efter konkurslovens § 157, stk. 1 kan den, der mindre end et år før fristdagen har deltaget i ledelsen af skylderens virksomhed, pålægges konkurskarantæne. Det er en betingelse, at den pågældende er uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed, pga. groft uforsvarlig forretningsførelse. Den grove uforsvarlighed skal have fundet sted mindre end et år før fristdagen.

Skifterettens afgørelse

Fristdagen var den 13. november 2013, og driften i selskabet var ophørt i oktober 2012. Den uforsvarlige forretningsførelse havde dermed fundet sted mere end 1 år før fristdagen.
Direktøren havde været registreret som direktør fra den 1. september til den 17. december 2013.  Direktørens advokat gjorde derfor under sagen gældende, at der ikke var hjemmel til at pålægge direktøren konkurskarantæne, idet de eventuelle uforsvarlige handlinger havde fundet sted mere end 1 år før fristdagen. 

Sø- og Handelsretten fandt, at det på baggrund af ordlyden af konkurslovens § 157, stk. 1 – sammenholdt med bestemmelsens forarbejder – måtte lægges til grund, at bestemmelsen kun indeholdt et krav om, at vedkommende havde været registreret som direktør i mindre end 1 år før fristdagen. Det var efter Sø- og Handelsrettens opfattelse ikke et krav, at de uforsvarlige handlinger lå inden for samme frist.

Afgørelsen blev kæret til Østre Landsret der frifandt direktøren under henvisning til, at de uforsvarlige handlinger lå mere end 1 år før fristdagen.

Højesterets afgørelse

Østre Landsrets kendelse blev indbragt for Højesteret som stadfæstede Sø- Handelsrettens afgørelse. Højesteret udtalte, at det efter forarbejderne til konkurslovens § 157 var en betingelse, at den uforsvarlige adfærd havde fundet sted mindre end 1 år før fristdagen.
Højesteret udtalte endvidere, at den pågældende havde været registreret som direktør fra den 1. september til den 17. december 2013, men at driften i selskabet reelt var ophørt ved udgangen af oktober 2012. Højesteret fandt, at forretningsførelsen i hele den periode, hvor vedkommende havde været direktør, havde været uforsvarlig, herunder også i den periode mindre end 1 år før fristdagen og hvor driften var ophørt men hvor direktøren alligevel undlod at rette op på de mangelfulde forhold. Direktøren blev derfor pålagt konkurskarantæne i 3 år og skulle betale sagens omkostninger med kr. 65.000.

SJ Laws bemærkninger

Højesteret fastslår med dommen, at konkurslovens § 157, stk. 1 skal forstås således, at den uforsvarlige forretningsførelse skal have fundet sted mindre end 1 år før fristdagen. Dommen fastslår endvidere, at ledelsen kan pålægges konkurskarantæne i de tilfælde, hvor den uforsvarlige forretningsførelse har fundet sted mere end 1 år fra før fristdagen såfremt direktøren undlader at rette op på forholdene i den periode, der ligger mindre end 1 år før fristdagen.


Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på mail sak@sjlaw.dk.