Viden skal deles

Dom vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven

24/09 2015

Vestre Landsret slog den 20. april 2015 fast, at to medarbejderes ansættelse i en ny virksomhed var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette medførte, at medarbejdernes ansættelsesvilkår – som de bestod på overdragelsestidspunktet – fortsat var gældende i deres helhed, og at medarbejdernes anciennitet var bevaret ved overdragelsen, selvom der for den ene medarbejders vedkommende var tale om et slip mellem ansættelserne på 4 måneder.

Sagens faktum 
To medarbejdere, der var repræsenteret af Uddannelsesforbundet, blev henholdsvis den 1. august 1997 og den 1. august 2008 ansat som sproglærere på en sprogskole (overdrager), der var en del af UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Udover sprogskolen, som var en del af Kompetencegruppen i Uddannelsescentret, varetog Uddannelsescentret bl.a. gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Da aftalen mellem Kommunen og overdrager udløb, sendte Kommunen danskundervisningen i udbud. En anden sprogskole (erhverver) vandt udbuddet og skulle overtage sprogundervisningen fra den 1. juli 2011.

Medarbejder 1 opsagde sin stilling hos overdrager med fratrædelse den 30. juli 2011, og blev pr. 1. august 2011 ansat hos erhverver. Medarbejderen blev gjort opmærksom på, at ansættelsen skete uden overførsel af anciennitet. 

Erhverver ansatte 14 sproglærere den 1. august 2011. Af disse kom 8 fra overdrager. Den 1.august 2011 blev yderligere en tidligere lærer fra overdrager ansat. Ingen af de ledende eller administrative medarbejdere fra overdrager havde – trods tilbud herom – taget imod ansættelse hos erhverver.

Medarbejder 2 var på overdragelsestidspunktet på barsel og fortsat ansat hos overdrager. Hun blev opsagt til fratræden den 31. oktober 2011 og var efterfølgende på barsel indtil 1. marts 2012, hvor hun tiltrådte hos erhverver. Erhverver og medarbejder 2 havde imidlertid allerede i foråret 2011 indgået aftale om, at medarbejder 2 skulle ansættes efter endt barsel. Hun blev imidlertid ansat i en anden afdeling i en anden by, hvor erhverver havde en anden sprogskole. Ansættelsen ved den anden afdeling skyldtes imidlertid, at erhverver tilbød medarbejderen at tage ansættelse i den anden afdeling, hvor der var kortere afstand til medarbejder 2´s bopæl. Også hun blev ansat uden bevarelse af anciennitet. 

Medarbejdernes faglige organisation anlagde sag mod erhverver med påstand om, at erhverver skulle anerkende, at medarbejdernes anciennitet i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven skulle regnes fra henholdsvis 1. august 1997 samt 1. august 2008. 

Retten i Hernings dom  
Byretten anførte, at medarbejderne som udgangspunkt ikke kunne kræve deres anciennitet overført til erhverver, da medarbejderne havde ladet sig ansætte velvidende, at ansættelsen skete med anciennitet fra ansættelsestidspunktet. Retten fandt derfor, at medarbejderne som udgangspunkt aktivt havde fravalgt at bibeholde deres oprindelige anciennitet.

Byretten vurderede herefter, om medarbejderne alligevel i medfør af § 2 i virksomhedsoverdragelsesloven bevarede deres anciennitet. Retten fandt dog ikke, at der var grundlag for at fastslå, at der var sket en virksomhedsoverdragelse. Ved vurderingen lagde byretten blandt andet vægt på, at den gruppe, der oprindeligt havde varetaget undervisningen, ikke udgjorde en selvstændig økonomisk enhed uafhængig af andre enheder. Endvidere lagde retten en række forhold til grund; bl.a. at erhverver havde overtaget under halvdelen af overdragers medarbejdere, og at ingen ledende og administrative medarbejdere var blevet overtaget. Endelig var det rettens opfattelse, at erhverver ikke havde været i stand til at udfylde kontrakten med Kommunen alene med overdragers medarbejdere. 

Byretten tillagde det i den forbindelse ikke vægt, at erhverver havde tilbudt næsten alle sproglærerne arbejde og ligeledes havde ønsket at overtage de administrative og ledende medarbejdere. Det var uklart, hvorfor retten var af den opfattelse, at erhverver ikke havde været i stand til at udfylde kontrakten med Kommunen alene med overdragers medarbejdere. 

I forhold til medarbejder 2 fandt retten, at hun var uden tilknytning til erhverver fra udløbet af sin opsigelse hos overdrager den 30. oktober 2011 og indtil sin tiltræden hos erhverver den 1. marts 2012. Endvidere tillagde retten det betydning, at hun blev ansat i en anden afdeling, som ikke havde noget med hendes oprindelige ansættelsessted at gøre. 

Landsrettens begrundelse  
Medarbejderne ankede sagen til landsretten, der - modsat byretten – fandt, at medarbejdernes ansættelse var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvorfor medarbejdernes anciennitet skulle regnes fra henholdsvis den 1. august 2008 og den 1. august 1997. 
 
Til forskel fra byretten lagde landsretten til grund, at overdrager var organiseret som en selvstændig økonomisk enhed, der havde eget budget, egen ledelse og egne ansatte, der varetog undervisningen i dansk som fremmedsprog. Landsretten tillagde det i den forbindelse tillige vægt, at Kompetencegruppen ved Uddannelsescentret mistede halvdelen af sine indtægter, da erhverver overtog sprogundervisningen.

Endvidere tillagde landsretten det vægt, at erhverver havde overtaget et betydeligt antal sproglærere fra overdrager, at en del af undervisningen foregik i samme lokaler som hos overdrager, og at sproglærerne på samme måde som hos overdrager havde en høj grad af frihed til selvstændigt at tilrettelægge og udføre deres arbejdsopgaver.

Erhververs overtagelse af aktiviteterne fra den oprindelige gruppe udgjorde således en overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, og som derfor var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Landsretten tillagde det ikke vægt ved afgørelsen, at medarbejderne i forbindelse med deres ansættelse havde accepteret ikke at bevare deres anciennitet.
Landsretten tillagde det heller ikke vægt, at medarbejder 2 havde et ”slip” på 4 måneder fra sin fratrædelse hos overdrager til ansættelsen hos erhverver.


Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Noaman Azzouzi, der førte sagen på vegne af Uddannelsesforbundet på noa@sjlaw.dk.


Landsrettens dom kan læses her.