Viden skal deles

En faglig organisations love var i strid med forskelsbehandlingsloven

15/07 2016

En fagforenings love om, at kandidater til posten som sektorformand ikke måtte være over 60 år, medførte at en person (klager) ikke genopstillede som følge af, at hun var ældre end den angivne aldersgrænse. Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at bestemmelsen var ulovlig, hvorfor klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kroner


Sagens faktum 

Klageren blev i 1993 valgt som sektorformand i en fagforening, for hvilken hun havde været ansat hos siden 1978. I 2011 ønskede klager at genopstille som sektorformand, men blev afskåret herfra som følge af fagforeningens love, som bestemte at kandidaterne ikke måtte være over 60 år gamle. Klager indbragte herefter sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Klager gjorde under sagen blandt andet gældende, at en fortolkning af beskæftigelsesdirektivet måtte føre til, at klager – selvom hun var politisk valgt – var omfattet af forskelsbehandlingsloven, idet beskæftigelsesdirektivet omfatter alle der har erhvervsmæssig beskæftigelse, og direktivet dermed havde et bredere anvendelsesområde end det traditionelle danske lønmodtagerbegreb. Herudover gjorde klager gældende, at hun under alle omstændigheder måtte betragtes som lønmodtager og dermed beskyttet af forskelsbehandlingsloven.

Den indklagede fagforening bestred at klageren havde været udsat for forskelsbehandling. Fagforeningen henviste til, at klageren under hele sin valgperiode havde været bekendt med valgbarhedsreglerne i kraft af sin stilling som sektorformand.  Desuden hævdede fagforeningen, at reglen var objektivt og sagligt begrundet i et ønske om løbende generationsskifte i fagforeningen.

Herudover anførte fagforeningen, at Ligebehandlingsnævnet ikke kunne behandle sagen, da klager var valgt af medlemmerne på foreningens kongres, at klager indgik i foreningens øverste ledelseslag, og at klager derfor ikke tilhørte den personkreds, der var omfattet af forskelsbehandlingsloven.  

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Sagen blev af Ligebehandlingsnævnet anset som principiel, og der deltog derfor 5 medlemmer i behandlingen af sagen.

Et flertal i nævnet kom frem til at klagers post som sektorformand var en erhvervsmæssig beskæftigelse i beskæftigelsesdirektivets forstand, uanset om posten som sektorformand indeholdt elementer der var karakteristiske for både lønmodtagere og selvstændige. Klager var derfor omfattet af forskelsbehandlingsloven. Nævnet konkluderede herefter, at fagforeningens love var udtryk for aldersdiskrimination og derfor i strid med forskelsbehandlingsloven. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kroner. 

SJ Law bemærker

Afgørelsen fastslår, at også personer, der ikke er i traditionelle ansættelsesforhold i en virksomhed, kan være omfattet af diskriminationslovgivningen. 

Karen-Magrethe Schebye, partner og advokat hos SJ Law, førte sagen for klager. 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på  tlf. 3397 9710 eller på sak@sjlaw.dk

SJ Law vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer. Vi glæder os til et efterår med mange spændende og principielle sager, herunder Ajos-sagen om fratrædelsesgodtgørelse og EU-rettens virkning i Danmark, samt Roskilde Bank-sagen om ledelsens potentielle erstatningsansvar på 1 mia. kroner.