Viden skal deles

Højesteret: Erhverver af virksomhed fra konkursbo skal betale godtgørelse og opsigelsesløn til fratrådt medarbejder

06/11 2017


Som udgangspunkt overtager erhververen af en virksomhed kun forpligtelser for medarbejdere i bestående ansættelsesforhold. Forud for en virksomhedsoverdragelse vil overdrager derfor typisk opsige og fritstille medarbejdere, som erhververen ikke ønsker at overtage. Man skal imidlertid være opmærksom på, at erhververen alligevel kan komme til at hæfte for de fratrådte medarbejderes krav, hvis afskedigelsen ikke skyldes "økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager".

I Højesterets dom af 17. oktober 2017 overtog erhververen 42 af i alt 220 ansatte. En enkelt medarbejder - tillidsrepræsentanten, som kun kan afskediges ved tvingende omstændigheder - kom ikke med over til erhververen. Da fravalget ikke var begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, kom erhververen til at hæfte for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget afskedigelse, selvom om medarbejderen var fratrådt inden overdragelsen og aldrig havde udført arbejde for erhververen.

Den solidariske hæftelse for overdrager og erhverver er i overensstemmelse med praksis fra EU-Domstolen. Når dommen alligevel er bemærkelsesværdig, skyldes det Højesterets fastlæggelse af bevisbyrden. Efter præmisserne skal overdrager og erhverver nemlig bevise, at fravalget af tillidsrepræsentanten var "tvingende", for at undgå at erhververen hæfter for krav på opsigelsesløn og godtgørelse. Den beskyttelse, som medarbejderen har i ansættelsesforholdet, synes også anvendt på, om fravalget ved virksomhedsoverdragelse er begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager.

Dommen bør give parterne i en virksomhedsoverdragelse, herunder kuratorer, anledning til nøje at overveje afskedigelser af tillidsrepræsentanter og medarbejdere, der er beskyttet på andet grundlag f.eks. efter lige- eller forskelsbehandlingsloven. En delt eller omvendt bevisbyrde for en afskedigelses saglighed er erfaringsmæssigt svær at løfte, navnlig i valget mellem flere medarbejdere. Ved virksomhedsoverdragelse fra et konkursbo bør overdragelsesaftalen derfor tage højde for risikoen for erhververs hæftelse og dennes eventuelle refusionskrav mod boet.

Dommen kan læses her:

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Erhververenhaeftedeforretsstridigopsigelse.aspx

Bo Lauritzen, advokat