Viden skal deles

Konkurskarantæne til advokat

31/10 2017

Ved kendelse af 23. oktober 2017 pålagde Sø- og Handelsretten en advokat konkurskarantæne og fulgte dermed anbringendet om, at der var udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. Kendelsen giver anledning til at overveje, om en advokat kan fortsætte med at praktisere under en konkurskarantæne, og om man som kurator har pligt til at underrette advokatmyndighederne om forholdet. Svaret er formentlig, at konkurskarantænen ikke i sig selv forhindrer advokaten i at fortsætte sit virke, men at de uforsvarlige dispositioner, som begrunder karantænen, kan give anledning til disciplinære sanktioner fra advokatmyndighederne. Kendelser om konkurskarantæne er imidlertid ikke offentligt tilgængelige, og kurator kan antagelig ikke af egen drift orientere kollegiale organer om en konkurskarantæne. Der er derfor en risiko for, at grove forhold begået af advokater går upåtalte hen. Dette bør indgå, når man ved revisionen af reglerne om konkurskarantæne skal tage stilling til, om karantæneregisteret skal åbnes for offentligheden.

Sagen blev ført af advokat Bo Lauritzen på vegne af boet