Viden skal deles

Kreditorbeskyttet erstatning inddraget under konkurs

12/06 2018

Genstanden for udlæg og konkurs er identisk. Aktiver, hvori der ikke kan foretages udlæg, kan derfor heller ikke inddrages under konkurs. Erstatning og godtgørelse for invaliditet eller for tab af forsørger er undtaget fra udlæg. Er et sådant beløb udbetalt, kan udlæg dog ske, hvis summen ikke er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue, jf. retsplejelovens § 513. Om et beløb var ”holdt adskilt” fra skyldnerens øvrige formue, blev behandlet i en dom fra Vestre Landsret.

Under sagen for Vestre Landsret havde fallenten kreditorbeskyttede midler for kr. 5,6 mio., men udlånte ifølge et gældsbrev kr. 600.000 til en bekendt. Gældsbrevet angav, at beløbet stammede fra kreditorbeskyttede midler og fortsat skulle være kreditorbeskyttet. Kurator opsagde lånet og krævede beløbet indbetalt til konkursboet. Efter landsrettens præmisser var det afgørende, at det, der kan påstås omfattet af bestemmelsen, utvivlsomt, direkte og udelukkende hidrører fra det beskyttede erstatningsbeløb, så der ikke foreligger nogen risiko for misbrug og omgåelse. Landsretten vurderede, at et låneforhold gav en sådan risiko. Lånet skulle derfor tilbagebetales til konkursboet og indgå i bomassen.

Afgørelsen viser, at det er den blotte mulighed for omgåelse, der er afgørende for, om kreditorbeskyttede midler kan inddrages under konkursbehandlingen. I den konkrete sag var der ikke anledning til at betvivle, at beløbet var betalt af kreditorbeskyttede midler, og at tilbagebetalingen ville tilgå disse. Det interne mellemværende gav imidlertid parterne en mulighed for at blande beskyttede og ubeskyttede midler. Kreditorbeskyttelsen bortfaldt derfor ved dispositionen.

Vestre Landsrets dom af 27. februar 2018, sag VLB B-0723-17.

Advokat Bo Lauritzen