Viden skal deles

Mulighed for genoptagelse af handicapsager?

19/04 2013

EU-domstolens dom af 11. april 2013 om handicapbegrebet og de hjælpeforanstaltninger, som en arbejdsgiver skal træffe, har givet os anledning til overvejelser om, der er mulighed for at genoptage sager, der måtte være afgjort på grundlag af den hidtidige – for snævre – fortolkning af handicapbegrebet i dansk ret.

EU-domstolens dom af 11. april 2013 om handicapbegrebet og de hjælpeforanstaltninger, som en arbejdsgiver skal træffe, har givet os anledning til overvejelser om, der er mulighed for at genoptage sager, der måtte være afgjort på grundlag af den hidtidige – for snævre – fortolkning af handicapbegrebet i dansk ret.

SJ Law undersøger for tiden de juridiske aspekter i dette spørgsmål om at få genoptaget eventuelle sager. Dels sager som har fået et negativt udfald for lønmodtageren på grund af en forkert retsanvendelse  i forhold til den fortolkning af handicapbegrebet, som nu er fastlagt ved EU-domstolens dom. Og dels sager hvor afgørelsen ikke har taget højde for de hjælpeforanstaltninger, der påhviler en arbejdsgiver i forhold til ansatte med et handicap.

SJ Law er ikke bekendt med antallet af sager, det evt. kan komme på tale at overveje genoptagelse af, men blandt de offentliggjorte afgørelser fra såvel domstole som Ligebehandlingsnævnet er der flere, der er formuleret således, at den ansatte ikke har fået medhold i sine krav under henvisning til en forkert fortolkning af handicapbegrebet eller med den begrundelse, at den hjælpeforanstaltning, som skulle iværksættes, drejede sig om en yderligere nedsættelse af arbejdstiden.

EU-domstolens dom kan læses her: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136161&pageIndex=0&doclang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=188869