Viden skal deles

Nyt fra EU

01/09 2016

SJ Law præsenterer i dette nyhedsbrev en præjudiciel forelæggelse. Forelæggelsen rejser relevante spørgsmål i ansættelsesretlige tvister.


Sag C- 518/15 om en nærmere definition af EU-rettens definition af arbejdstid
 

Anmodningen er indgivet den 28. september 2015 og er forelagt af en belgisk domstol. 

Skal artikel 17, stk. 3, litra c), nr. iii) i direktiv 2003/88 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden fortolkes således, at direktivet giver medlemsstaterne ret til at udelukke visse kategorier af brandmænd, som er ansat af det offentlige brandvæsen, fra alle bestemmelserne til gennemførelse af direktivet i national ret, herunder de bestemmelser, hvorved arbejdstid og hviletid defineres?

Kan den nationale lovgiver vedtage en mindre restriktiv og dermed bredere definition af begrebet arbejdstid? 

Udgør direktivet en forhindring for at betragte ’’tilkaldevagt’’ som arbejdstid?
 

Dette skal ses i sammenhæng med, at de krav, der stilles til arbejdstageren i vagtperioden under tilkaldevagten (f.eks. forpligtelsen til at reagere på arbejdsgiverens opkald inden for en frist på 8 minutter), udføres i arbejdstagerens hjem og i betydeligt omfang begrænser dennes mulighed for at udføre andre aktiviteter. 

Retsmødet er sat til den 21. september 2016.

Baggrundsviden om direktivet

EU-direktivet (2003/88) om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstid for arbejdstagere. Direktivet fastsætter blandt andet daglige hvileperioder, ugentlige hvileperioder, årlige ferier, pauser og den maksimale ugentlige arbejdstid. Herudover indeholder direktivet visse aspekter i forbindelse med natarbejde og skifteholdsarbejde. 

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Karen-Margrethe Schebye på kms@sjlaw.dk