Viden skal deles

Overtagelse af kantinedrift var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

12/11 2015

Højesteret fastlog den 28. oktober 2015, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse ved en erhververs overtagelse af kantinedriften fra en anden virksomhed. Erhverver indtrådte derfor ikke i overdragerens rettigheder og forpligtelser overfor medarbejderne. Afskedigelse af en medarbejder var derfor ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven § 3.

Sagens faktum
En virksomhed (”overdrager”) drev kantine i et kontorlejemål og havde som kunde blandt andet et revisionsfirma. Revisionsfirmaet flyttede til et nyt domicil og indgik aftale om kantinedrift med en ny kantinevirksomhed (”erhverver”). Overdrager fortsatte kantinedriften uden afbrydelse i begrænset omfang i kontorlejemålet. Ved den angivelige overdragelse modtog erhverver to køkkenmaskiner, som tilhørte revisionsfirmaet, men som overdrager havde benyttet. Der blev ikke overdraget personale udover en enkelt medarbejder – der var blevet opsagt af overdrager i forbindelse med den angivelige virksomhedsoverdragelse – og som efterfølgende fik arbejde hos erhverver efter at have ansøgt uopfordret.

Medarbejderen mente, at der var tale om virksomhedsoverdragelse og lagde sag an mod både overdrager og erhverver med påstand om godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Højesterets afgørelse
Højesteret anførte indledningsvist, at en betingelse for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse var, at der var sket overførsel af en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet. Ved bedømmelsen af dette spørgsmål lagde Højesteret til grund, at overdrager fortsatte kantinedriften, og at der ikke mellem overdrager og erhverver var sket overførsel af driftsmidler eller personale. Henset hertil fandt Højesteret ikke, at der var sket overførsel af en økonomisk enhed, der havde bevaret sin identitet, og virksomhedsoverdragelsesloven fandt derfor ikke anvendelse. Højesteret stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens dom og begge virksomheder blev frifundet.

SJ Laws bemærkninger
Højesterets dom er i overensstemmelse med gældende ret, idet der i denne type sager lægges afgørende vægt på, i hvilket omfang der er sket overførsel af driftsmidler og personale.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på tlf. 3397 9710 eller på sak@sjlaw.dk