Viden skal deles

Pædagogmedhjælper frifundet for injurier mod arbejdsgiver

22/09 2016

Højesteret har den 29. august 2016 frifundet en medarbejder for injurier fremsat overfor medarbejderens arbejdsgiver. Afgørelsen er med til at belyse, hvordan medarbejdere kan fremsætte kritik af deres arbejdsplads.


Sagens faktum
 

En pædagogmedhjælper havde siden 2010 været ansat i en børnehave. Medarbejderen blev i 2012 sygemeldt med arbejdsbetinget stress, og umiddelbart efter sygemeldingen henvendte medarbejderen sig til sin faglige organisation med en klage over en række forhold i børnehaven, som efter medarbejderens opfattelse var kritisable. Medarbejderen rejste blandt andet en hård kritik af børnehavelederen, idet medarbejderen blandt andet beskyldte børnehavelederen for, at tvangsfodre børnene til de kastede op, og at lederen havde en voldelig adfærd over for børnenes forældre. Derudover hævdede medarbejderen at have set lederen drikke en hel flaske vin alene til et personalemøde, og endelig beskrev medarbejderen lederens arbejdsmetoder, som noget der mindede om ’’Gestapo-metoder’’. Kritikken var rejst på baggrund af medarbejderens egne oplevelser i børnehaven.

Medarbejderens faglige organisation videresendte efter aftale med medarbejderen klagen til tilsynsmyndigheden (kommunen). Kommunen iværksatte herefter et skærpet tilsyn med børnehaven, og da børnehavelederen blev bekendt med klagen og dens indhold, anlagde hun en injurie- og bagvaskelsessag mod medarbejderen og dennes faglige organisation. Udover påstand om straf krævede lederen tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26. 

Byretten afgørelse 

Byretten konstaterede blandt andet, at der for en del af udsagnene ikke var ført sandhedsbevis, og at sigtelserne derfor ikke var straffrie efter straffelovens § 269, stk. 1, 1. led. Retten fandt imidlertid, at sigtelserne var straffrie efter straffelovens § 269, stk. 1, 2. led, idet sigtelserne var fremsat i god tro og til at varetage af børnehavebørnenes tarv. Retten lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at udsagnene var baseret på medarbejderens egne iagttagelser. Medarbejderen blev derfor frifundet.

Retten fandt endvidere, at den faglige organisation ikke havde haft grund til at betvivle rigtigheden af medarbejderens udsagn, og organisationen blev som følge heraf frifundet.

Landsrettens afgørelse 

Landsretten fandt, at indholdet af medarbejderens klage til kommunen overskred grænserne for medarbejderens underretningspligt, og at indholdet overskred grænserne for en berettiget varetagelse af børnenes tarv. Medarbejderen blev derfor straffet med 10 dagbøder á kr. 200 og skulle betale en mindre tortgodtgørelse til børnehavelederen. Den faglige organisation fandtes ikke at have overtrådt straffelovens § 267 ved at oversende klagen til kommunen, og organisationen blev derfor frifundet. 

Højesterets afgørelse

Højesteret bemærkede, at der var tale om injurier omfattet af straffelovens § 267. 

Højesteret fandt, at medarbejderens klage blev fremsat overfor den kommunale tilsynsmyndighed med henblik på at få myndigheden til at reagere på forhold i børnehaven som medarbejderen fandt kritisable. I en sådan situation er en medarbejder blandt andet berettiget til at gøre rede for episoder, som vedkommende selv havde overværet og som vedkommende fandt kritisable. En betingelse for straffrihed efter straffelovens § 269, stk. 1, er dog, at udsagnene var fremsat i god tro. Dette indebar, at medarbejderen ikke måtte fremkomme med beskyldninger, som der ikke var rimelig dækning for i det, som hun selv havde oplevet eller havde hørt fra andre. Højesteret fandt blandt andet, at medarbejderens beskyldninger udsprang af konkrete episoder, og at udsagnene var baseret på medarbejderen erindring og opfattelse af disse episoder. 

På baggrund af en konkret vurdering af medarbejderens forklaringer i sagen fandt Højesteret, at der var rimelig dækning for beskyldningerne, og medarbejderen blev derfor frifundet. 

Medarbejderens faglige organisation var ikke en del af anken. 

SJ Law bemærker

Højesterets dom viser, at beskyldninger fremsat af en medarbejder til den relevante tilsynsmyndighed kan udgøre injurier, men at beskyldningerne kan være straffrie såfremt der er en vis dækning for dem i de faktiske forhold, som beskyldningerne vedrører.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på mail sak@sjlaw.dk.