Viden skal deles

Procesbevillingsnævnet tillader anke af sag til Højesteret

06/08 2013

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til anke af Østre Landsrets dom af 26. november 2012. Sagen drejede sig om, hvordan beregning af anciennitet for en lærer skulle ske.

Den pågældende lærer havde efter egen ansøgning skiftet ansættelsessted fra en skole til en anden skole i samme kommune og skiftede derfor ikke arbejdsgiver.

I forbindelse med stillingsskiftet blev der indsat en prøvetid på tre måneder i ansættelsesbrevet. Læreren blev afskediget inden for 3 måneder efter stillingsskiftet, og kommunen afviste herefter med henvisning til bestemmelsen om prøvetid at udbetale fratrædelsesgodtgørelse.

Læreren indbragte sagen for domstolene og gjorde gældende, at der havde været tale om uafbrudt beskæftigelse i kommunen, og at hendes anciennitet fra den første skole skulle indgå, hvorfor vilkåret om prøvetid ikke kunne opretholdes.

Østre Landsret var kommet frem til, at kommunen havde været berettiget til at indsætte vilkåret om prøvetid og havde derfor frifundet kommunen.

SJ Laws bemærkninger

Højesterets afgørelse vil tage endeligt stilling til spørgsmålet om anciennitetsberegning i forbindelse med et jobskifte inden for samme kommune, hvor jobskiftet er affødt af medarbejderens eget ønske om et jobskifte.

Det har i den juridiske teori været omtvistet, om medarbejderen mister optjent anciennitet ved et jobskifte i f.eks. en kommune, når stillingsskiftet sker efter eget ønske og ikke efter pålæg eller opfordring af arbejdsgiveren.

SJ Law skal derfor anbefale, at forbund indgår procesaftaler i sådanne sager, således at man afventer Højesterets stillingtagen til problemstillingen.

Spørgsmål kan rettes til advokat Noaman Azzouzi på noa@sjlaw.dk