Viden skal deles

SJ Law påminder: Husk at tjekke din e-Boks

08/09 2016

En afgørelse fra Folketingets Ombudsmand indskærper vigtigheden af at gøre sig bekendt med sin digitale post. Afgørelsen viser særligt, at myndighederne ikke har pligt til at også at sende henvendelserne som fysisk post.

Sagen kort

En ældre mand havde i længere tid undladt at tjekke sin e-Boks, hvori der blandet andet lå et påbud om indkaldelse til bilsyn, en erindringsskrivelse og to bødeforelæg. Først da manden fik henvendelserne med fysisk post, fik han synet sin bil. Herefter modtog ombudsmanden en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen havde henvendt sig via Offentlig Digital Post, og at de efterfølgende nægtede at annullere bødeforelæggene.  

Mandens partsrepræsentant fremførte blandt andet, at på trods af, at manden ikke var fritaget for Offentlig Digital Post, følger det af god forvaltningsskik, at man skal sende posten fysisk, før fremsendelse af administrative bødeforelæg. Ligeledes hævdede partsrepræsentanten, at Styrelsen burde have kontrolleret, om manden havde åbnet sin e-Boks og dermed fået kendskab til henvendelserne. 

Ombudsmanden bemærkede… 

Ombudsmanden afviste, at Styrelsen havde tilsidesat deres forpligtigelse til at handle i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Ombudsmanden begrundende dette med, at Styrelsen er berettiget til at sende digital post, og at det udtrykkeligt fremgår af forarbejderne til lov om Offentlig Digital Post, at borgeren selv bærer ansvaret for konsekvenserne ved ikke at gøre sig bekendt med sin digitale post. 

SJ Law bemærker 

SJ Law vil med reference til denne afgørelse gøre vores læsere opmærksom på, at når en offentlig myndighed udsender post via e-Boks, er disse ikke samtidig forpligtet til at sende via fysisk post. Det er generelt vigtigt at gøre sig bekendt med indholdet i sin digitale postkasse.