Viden skal deles

Udlejernes og de ansattes retsstilling ved en mulig rekonstruktion af Scandia Housing

18/01 2013

Sagen vedrørende en eventuel rekonstruktion af Scandia Housing har givet anledning til en del henvendelser vedrørende de ansattes og udlejernes retsstilling. Der skal derfor i det følgende kort redegøres for forløbet af en rekonstruktion.

Om rekonstruktion
Rekonstruktionsbehandlingen varetages af en rekonstruktør (advokat), som beskikkes af skifteretten. Herudover er der til rekonstruktionsbehandlingen knyttet en regnskabskyndig tillidsmand. Både rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand skal være habile og kan således ikke være selskabets almindelige advokat/revisor.

Skifteretten bestemmer, om rekonstruktionsbehandlingen skal indledes. Efter at rekonstruktionen er indledt, kan begæringen om rekonstruktion ikke tilbagekaldes, og herefter vil rekonstruktionsforløbet skulle gennemføres. Rekonstruktionen skal tage sigte på enten en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse. Herudover kan rekonstruktionsforslaget indeholde andre elementer, herunder indskud af ny kapital, reduktion af medarbejderstaben, ny ledelse mv. Rekonstruktionen kan imidlertid ikke anvendes til blot at afvikle virksomheden.

Senest en uge efter beskikkelsen skal rekonstruktøren sende en meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen til samtlige kendte kreditorer og andre, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen. Orienteringen om rekonstruktionen skal indeholde oplysninger om aktiver og passiver, regnskabsføring, årsagerne til og formålet med rekonstruktionsbehandlingen samt oplysning om tidspunktet for et møde med fordringshaverne, hvor rekonstruktionsplanen skal vedtages.

På mødet til vedtagelse af rekonstruktionsplanen, der skal afholdes senest fire uger efter indledningen af rekonstruktionen, er rekonstruktørens plan til drøftelse, og denne kan om fornødent tilpasses og ændres. Rekonstruktionsplanen er vedtaget, medmindre et flertal af fordringshaverne efter beløb stemmer imod, og disse repræsenterer mindst 25 % af det samlede kendte beløb, der ved repræsentationen ville give stemmeret.

Vedtages rekonstruktionsplanen, fortsætter rekonstruktøren sit arbejde og skal inden tre måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning orientere fordringshaverne og skifteretten om behandlingen, og om hvornår et egentligt forslag til rekonstruktion kan forventes sendt til fordringshaverne. Hvis rekonstruktionsplanen derimod bliver forkastet, skal skifteretten bestemme, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvorefter arbejdsgiveren bliver taget under konkursbehandling, jf. konkurslovens § 15, stk. 3.

Arbejder rekonstruktøren videre med rekonstruktionsplanen, skal der inden seks måneder efter mødet til vedtagelsen af rekonstruktionsplanen afholdes et møde i skifteretten med henblik på afstemning om rekonstruktionsforslaget. Fristen for mødet til vedtagelse af rekonstruktionen kan udsættes to måneder ad gangen, dog ikke udover fire måneder. Dette indebærer, at rekonstruktionsprocessen samlet set kan løbe op til 11 måneder fra skifterettens indledning af rekonstruktionen.

Om retsstillingen for ansatte/udlejere
De ansatte er berettiget til dækning af løn, som forfalder til betaling under rekonstruktionen, forudsat at rekonstruktøren beslutter, at denne skal betales af LG. LG’s dækning er maksimeret til 3 måneders løn og højst netto kr. 80.000. Lønrestancer fra tiden før rekonstruktionen er ikke dækket af LG under rekonstruktionen, men vil kunne betales i tilfælde af en konkurs. Gennemføres en tvangsakkord, skal der være dækning til privilegerede krav, som således kan forventes betalt efter gennemførelsen af rekonstruktionen.

Udlejernes retsstilling vil afhænge af det konkrete kontraktforhold. Der er for det første en relation mellem udlejer og den pågældende lejer. I dette forhold vil lejeren formentlig være frigjort ved betalingen af depositum og husleje, til den modtager der er angivet i kontrakten (Scandia Housing). Det vil sige, at lejeren som udgangspunkt kan kræve depositum tilbage fra udlejeren, hvis midlerne hos Scandia Housing ikke slår til. For det andet er der en relation mellem udlejer og modtageren af betalingen (Scandia Housing). Udlejerne er kreditorer i forhold til Scandia Housing og skal nøje overveje, om firmaet skal rekonstrueres, eller om det er mere hensigtsmæssigt med en konkursbehandling, hvor der bliver gjort op med firmaets dispositioner.

Henvendelser om Scandia Housing kan rettes til advokat Anette Schönemann-Paul (ans@sjlaw.dk) eller advokat Bo Lauritzen (bla@sjlaw.dk).