SJ Law lægger vægt på tætte og langvarige klientrelationer

Samarbejdets forløb

En sag vil blive behandlet af den advokat, vi vurderer er bedst egnet til at varetage denne, medmindre vi konkret aftaler noget andet med klienten.

Når vi har modtaget en sag, aftaler vi med klienten, hvad vores rådgivning skal indeholde.

Vi udfærdiger altid en ordrebekræftelse til private klienter, i forbindelse med at vi begynder arbejdet med sagen.

Klienter, vi har et løbende forretningsforhold til, kan også få en ordrebekræftelse i enkeltsager efter anmodning herom.

Vi opbevarer og kopierer originalt bilagsmateriale efter behov. Det originale materiale bliver returneret til klienten ved sagens afslutning.

Vi orienterer løbende klienten om sagens forløb ved at fremsende kopi af sagens korrespondance m.v.

Fremsender vi fortrolige oplysninger via e-mail, koder vi sådanne dokumenter efter aftale med klienten.

Vores klienter har ret til at anvende det skriftlige materiale, vi udarbejder i sagen, men vi har ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder hertil.

Vi anmoder om, at en eventuel utilfredshed med en sags behandling bliver meddelt til os, sådan at vi har mulighed for at rette op på tingene.

Vi arkiverer sagen efter afslutning og opbevarer denne i vores arkiv i minimum 5 år.


Salær og afregning

Vi afregner vores arbejde med udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug til sagens behandling. Klienten kan til enhver tid anmode om en opgørelse over dette.

Timetaksten bliver fastsat konkret i den enkelte sag og bliver oplyst i en udarbejdet ordrebekræftelse. I de sager, hvor vi ikke udarbejder en ordrebekræftelse, vil timetaksten blive oplyst efter anmodning herom.

Timetaksterne ligger for advokater normalt mellem kr. 2.000 og kr. 3.000, og for advokatfuldmægtige normalt mellem kr. 1.000 og kr. 2.000. Taksterne tillægges moms.

Afregning af sagen vil som udgangspunkt ske løbende på grundlag af a conto afregninger ved udgangen af hvert kvartal og ved sagens afslutning.

Private klienter vil normalt ved sagens begyndelse blive anmodet om at indbetale et depositum til sikring af betalingen for vores bistand. Depositumet indestår hos os indtil slutafregningen af sagen.

Er der i forbindelse med sagens behandling udlæg til retsafgift, transport eller lignende, vil disse blive afkrævet særskilt.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant. Ved for sen betaling påløber der renter i overensstemmelse med renteloven.


Fortrolighed og ansvar

SJ Law er organiseret som et IS mellem de 3 partnere Karen-Margrethe Schebye, Bo Lauritzen og Arvid Andersen.

Samtlige vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger fra eller om vores klienter.

Alle vores advokater er beskikket af den danske justitsminister og er medlemmer af Det Danske Advokatsamfund.

SJ Law er medlem af Danske Advokater.

Vi følger De Advokat Etiske regler, der er tilgængelige på www.advokatsamfundet.dk

I henhold til forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 er vi pligtige til at oplyse, at en klient, såfremt denne ikke er tilfreds med den ydede rådgivning eller det opkrævede salær, kan indgive klage til Advokatnævnet på http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx eller på adressen Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 

Opstår der risiko for interessekonflikter, har vi lavet konkrete retningslinjer til håndtering heraf.

Vi er ansvarlige for den rådgivning vi yder efter dansk rets almindelige erstatningsregler og har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores ansvar er begrænset til forsikringssummen på kr. 15.500.000 på vores advokatansvarsforsikring hos HDI Danmark via forsikringsmæglerfirmaet AON Danmark A/S. Vi kan efter konkret aftale med klienten forhøje forsikringsdækningen. 

SJ Law anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. 

SJ Law har klientbankkonti i Danske Bank.

Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt Lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Det betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 EUR pr. indskyder under ordningen. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Såfremt klienten har andre indskud i det pågældende pengeinstitut, udover de midler som er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen for det samlede indskud. SJ Law hæfter ikke for eventuelle tab, som følge af at banken ikke kan betale udeståendet tilbage.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. 

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.