SJ Law lægger vægt på tætte og langvarige klientrelationer

Persondata hos SJ Law

Databeskyttelsesforordningen foreskriver, at vi skal orientere om vores behandling af personoplysninger.

Indsamling af data

Kontoret varetager interesser for enkeltpersoner og selskaber, herunder fører vi retssager og behandler konkursboer. I den forbindelse modtager vi dokumenter fra klienter, modparter og myndigheder, ligesom vi også selv i et vist omfang indhenter oplysninger, eksempelvis fra Erhvervsstyrelsen og SKAT. Oplysningerne opbevares digitalt og i et vist omfang også i papirform.

Dette materiale vil uundgåeligt indeholde almindelige personoplysninger, f.eks. navne og adresser. I enkelte tilfælde vil vi også opbevare CPR-numre. Følsomme oplysninger – f.eks. om helbred – kan være relevant for sagsbehandlingen. De kan vedrøre vores klient, modparten eller en anden person, som er relevant for interessevaretagelsen.

Vi udsender et nyhedsbrev. I den forbindelse registrerer vi navn og mailadresse på modtageren. Oplysninger anvendes kun til udsendelse af nyhedsbreve.

Aktivitet på vores hjemmeside www.sjlaw.dk registreres ikke.

Behandlingen af data

Vi behandler alene oplysninger med henblik på juridisk rådgivning. Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt at hensyn til interessevaretagelsen eller hvervet som bobehandler, og det vil typisk ske til domstole, modparter, politiet og SKAT. Vi bruger ikke oplysningerne til markedsføring og videregiver dem ikke til andre med henblik på markedsføring.

Hjemlen til behandlingen findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, og databeskyttelsesforordningen, herunder navnlig artikel 6 og 9. Behandlingen af CPR-numre er hjemlet i databeskyttelseslovens § 11, herunder sædvanligvis § 11, stk. 2, nr. 3, om behandling som led i den naturlige drift af virksomheden.

Herudover skal vi som advokater efter hvidvaskloven i visse tilfælde have oplysninger om identiteten på vores klienter. Indhentelse og opbevaring af disse oplysninger er hjemlet i hvidvaskloven. Tilsvarende kan vi som advokater efter hvidvaskloven være forpligtede til at videregive oplysningerne til relevante myndigheder.

Vores IT er hosted eksternt hos leverandøren Sotea i Silkeborg, hvor alle data ligger på to geografisk adskilte servere. Vi overfører således kun data inden for Danmark. Hvis overførsel sker uden for EU, vil vi sikre, at regler svarende til de i EU gældende, bliver iagttaget.

Interne regler

Som et mindre advokatkontor dækker vi hinanden af under ferie og sygdom. Derfor vil alle sagsbehandlende medarbejdere som udgangspunkt have et legitimt behov for at kunne se oplysningerne på sagerne og vil have adgang hertil. Adgang til særligt følsomme sager, f.eks. materiale i undersøgelseskommissioner, gives dog kun til pågældende jurist og sekretær. Vi sikrer i alle tilfælde mod uautoriseret adgang ved skærmkode.

Opbevaring

Fysiske sager bliver makuleret ved sagens afslutning. Fysisk materiale i konkursboer bliver destrueret 5 år efter konkursboets afslutning, medmindre der verserer retssag efter boets afslutning, eller andre særlige forhold gør sig gældende.

Elektroniske oplysninger opbevarer vi, så længe det efter en konkret vurdering er retligt relevant. Efter 10 år vil de elektroniske oplysninger normalt være slettet.

Mails

Kontoret anvender så vidt muligt sikker mail.

Mailkorrespondance slettes efter en konkret vurdering. Efter 10 år vil mails sædvanligvis være slettet.

Rettigheder for de registrerede

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om din person, og kan i nogle tilfælde få disse rettet, slettet eller behandlingen af disse begrænset. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af oplysningerne. Se nærmere om rettigheder som registreret på www.datatilsynet.dk.

Ansvarlig for data
Dataansvarlig er Advokatfirmaet SJ Law I/S og kontaktpersonen er advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4. sal, 1265 K, tlf. 33979700.


BLA/24.5.2018