Kan dit postprogram ikke vise vores nyhedsbrev - så se det på linket her.

www.sjlaw.dk

Medarbejders uacceptable adfærd til et privat arrangement kunne sagligt begrunde en bortvisning


En medarbejder blev bortvist fra sin arbejdsplads som følge af vedkommendes adfærd til et privat arrangement, hvor flere kolleger deltog. På trods af manglende tilknytning mellem arrangementet og arbejdspladsen var bortvisningen berettiget

Sagens faktum

Medarbejderen havde været ansat som aften- og nattevagt ca. i 7 år på en selvejende institution. Til en kollegas private 50-års fødselsdag havde medarbejderen angiveligt uprovokeret hældt øl ud i håret på en af sine mandlige kollegaer. Yderligere havde medarbejderen groft verbalt forulempet en kvindelig kollega og sidst på aftenen tildelt en anden kvindelig kollega et slag i ansigtet. Medarbejderen blev bortvist, efter at arbejdsgiveren blev bekendt med episoderne.

Medarbejderen indbragte sagen for domstolene og gjorde under sagen gældende, at bortvisningen var uberettiget, da episoderne var sket til en privat fest uden tilknytning til arbejdet. Medarbejderen hævdede i øvrigt, at han ikke kunne huske nogle af aftenens hændelser, idet han havde været stærkt beruset.

Byrettens afgørelse

Byretten lagde til grund, at medarbejderen havde slået en kollega med flad hånd og ligeledes hældt øl i håret på en anden kollega. Det forhold, at medarbejderen var stærkt beruset, undskyldte ikke medarbejderens adfærd. Byretten lagde dog vægt på, at festen var sket udenfor arbejdspladsen og dermed ikke havde tilknytning til arbejdet. Bortvisningen var derfor ikke berettiget og medarbejderen fik medhold i sin påstand.

Vestre Landsrets afgørelse

Vestre Landsret lagde ligesom byretten til grund at medarbejderen blandt andet havde hældt øl i håret på en kollega, og tilldelt en anden kollega et slag i ansigtet. Under hensyn til den alvorlige karakter af medarbejderens adfærd og udtalelser, samt kollegaernes utryghed over at arbejde sammen med den pågældende, fandt Landsretten, at samarbejdet mellem medarbejderen og virksomheden var vanskeliggjort. Bortvisningen var derfor berettiget.

SJ Laws bemærkninger

Uacceptabel eller uhensigtsmæssig adfærd i privat regi kan som udgangspunkt ikke begrunde en afskedigelse eller en bortvisning. Kun forhold, der direkte eller indirekte berører arbejdspladsen, kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Uacceptabel adfærd overfor kolleger under privat samvær kan være af en sådan karakter, at et fremtidigt samarbejde er umuliggjort. Vurderingen af dette spørgsmål afhænger af, hvor alvorlige forhold medarbejderen har begået.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på tlf. 3397 9710 eller på sak@sjlaw.dk