Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Direktørkontrakt

Som udgangspunkt er en direktør ikke omfattet af den lovgivning, der beskytter arbejdstagere, herunder funktionærloven, ferieloven, ansættelsesbevisloven og aktieoptionsloven. En direktørs vilkår skal derfor beskrives mere detaljeret end tilfældet er for funktionærer. Til gengæld er der aftalefrihed mellem virksomhed og direktør, hvorimod der for almindelige ansættelsesforhold gælder ufravigelig lovgivning, som parterne er nødt til at tage højde for.

Direktørkontrakter følger typisk traditionen for koncipering af kontrakter i det pågældende land, hvilket indebærer, at f.eks. amerikanske direktørkontrakter er ret omfattende og beskriver en del almindelige obligationsretlige regler, eksempelvis definitioner af misligholdelse, hvor man i Danmark lader disse spørgsmål regulere af udfyldende regler dannet i retspraksis. En professionel dansk direktørkontrakt har en relativt fast opbygning, hvor man indleder med at beskrive parterne og stillingen, derefter honoreringen (fast gage, fri bil, fri telefon, tantieme, bonus, aktieoptioner, pensionsordning mv.) og andre rettigheder for direktøren, f.eks. ret til ferie, sygefravær, orlov, uddannelse. Herefter angives normalt særlige pligter for direktøren, f.eks. tavshedspligt og begrænsninger i adgangen til at beskæftige sig med konkurrenter eller kunder efter ansættelsesforholdets ophør. Derefter følger regler for ansættelsesforholdets ophør, det vil sige opsigelsesvarsler, ret til fratrædelsesgodtgørelse, aflevering af effekter mv. Til sidst finder man tvistløsnings- og lovvalgsregler.

Ved direktørkontrakter skal der typisk tages stilling til en række forhold. Som eksempler herpå kan særligt nævnes retten til honorering i forbindelse med opsigelse, herunder om direktøren har ret til at blive fritstillet, om lønnen i opsigelsesperioden skal kapitaliseres til et engangsbeløb, og om der skal foretages modregning af anden indtægt i opsigelsesperioden. Et andet tema er retten til bonus, tantieme og aktieoptioner i opsigelsesperioden og ret til en forholdsmæssig andel af disse ydelser, hvis de forfalder til betaling eller tildeles efter fratrædelsen. Afhængigt af virksomhedens karakter kan det være relevant at have bestemmelser om direktørens ret til at betragte sig som opsagt ved ejerskifte.

Som professionel koncipist lægger man vægt på konfliktløsningsreglerne. Der skal tages stilling til, om sager skal versere ved de almindelige domstole eller ved voldgift. Hvis der aftales voldgift, skal der yderligere tages stilling til, hvordan omkostningerne ved voldgiften, der kan være betydelige, skal bæres af parterne, ligesom det er meget afgørende, hvordan voldgiften skal sammensættes, herunder navnlig reglerne for udpegning af formandskabet. Mulighederne for at aftale et for klienten gunstigt værneting og lovvalg skal også undersøges.

SJ Law har bistået med direktørsager på alle niveauer i dansk erhvervsliv og har betydelig proceserfaring inden for området.

Ledere og direktører

SJ Law har som et af sine væsentlige arbejdsområder at yde juridisk rådgivning ved indgåelse af direktørkontrakter og fratrædelsesaftaler. Denne bistand yder vi til både virksomheder og direktører.

Mere at vide

Du er velkommen til at kontakte advokat Arvid Andersen eller advokat Karen-Margrethe Schebye og få mere at vide.