Viden skal deles

Interessant dom fra Sø- og Handelsretten om funktionærlovens § 2b

Sø- og Handelsretten tog ved dom af 11. juli 2002 stilling til, i hvilket omfang en arbejdsgiver er forpligtet til at efteruddanne en funktionær med henblik på at opretholde ansættelsesforholdet.

Sagen drejede sig om en markedschef, der var blevet ansat den 23. september 1996. Den 17. september 1998 blev han afskediget under henvisning til besparelser og effektivisering. Den 1. oktober 1998 ansatte arbejdsgiveren en ny medarbejder, der fik titel af designchef. Den nye medarbejder var i stand til at betjene et særligt edb-program (3D systemet). Den afskedigede medarbejder kendte kun en tidligere version af systemet (2D systemet).Under sagen blev der afholdt syn og skøn for at få klarlagt omfanget af den uddannelse, der skulle til, for at den afskedigede medarbejder kunne lære at betjene 3D systemet. Syns- og skønsmanden nåede frem til, at et oplæringsforløb med to dages undervisning, to ugers praktik og yderligere to dages undervisning ville kvalificere til brug af 3D systemet.

Sø- og Handelsretten slog fast, at designchefen var blevet ansat til i det væsentlige at udføre samme opgaver som den afskedigede medarbejder. De nye opgaver med 3D systemet kunne den afskedigede medarbejder have varetaget efter kort tids oplæring, og denne burde arbejdsgiveren have tilbudt.Herefter fandtes afskedigelsen at være sket i strid med funktionærlovens § 2b og godtgørelsen herfor blev udmålt til 2/3 af bestemmelsens maksimum.Afgørelsen viser, at arbejdsgiveren skal yde en vis efteruddannelse, der er nødvendig for ansættelsesforholdets opretholdelse, også selv om medarbejderen har relativt begrænset anciennitet. Endvidere er det værd at mærke, at godtgørelsen udmåles til 2/3 af maksimum, selv om medarbejdere havde relativt høj løn og kun ca. 2 års anciennitet på afskedigelsestidspunktet.

Hvis du vil vide mere om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte advokat Bo Lauritzen.