Viden skal deles

Fratrædelsesaftaler i det offentlige

Ombudsmanden har i flere redegørelser udtalt, at indgåelse af fratrædelsesaftaler i det offentlige er omfattet af det almindelige afgørelsesbegreb, og at sådanne aftaler dermed er underlagt de almindelige forvaltningsretlige sagsbehandlingskrav. (Første gang i 1997 i sagen vedrørende Nordjyllands Amts afskedigelse af sygehusdirektøren ved Aalborg Sygehus).

I en række af disse sager er der efterfølgende af den fratrådte medarbejder anlagt sag mod forvaltningen med krav om erstatning for tilsidesættelse af de forvaltningsretlige sagsbehandlingskrav. Østre og Vestre Landsret har i løbet af november og december 2002 haft lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt kommunalt ansatte tjenestemænd i forbindelse med indgåelse af fratrædelsesaftaler gyldigt kan give afkald på de formelle forvaltningsretlige procedurekrav, herunder kravet på partshøring, der gælder ved afskedigelser. Østre Landsrets dom af 29. november 2002, drejede sig om indgåelse af en fratrædelsesaftale for en tjenestemandsansat teknisk chef. Den tekniske chef var - blandt andet under henvisning til samarbejdsproblemer - blevet indstillet til afskedigelse. Inden gennemførelse af afskedigelsessagen blev der indledt forhandlinger om en fratrædelsesordning. Under forhandlingen var tjenestemanden bistået af sin faglige organisation. Ifølge fratrædelsesaftalen blev tjenestemanden opsagt med 3 måneders varsel og fik ved fratrædelsen udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Det blev samtidig aftalt, at aftalen var til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende.

Ombudsmanden udtalte efterfølgende kritik af en række forhold herunder, at der ikke var givet en fyldestgørende begrundelse, at notatpligten ikke var overholdt i forbindelse med forvaltningens undersøgelse af en række forhold, og at der ikke var foretaget en partshøring. Landsretten lagde til grund, at tjenestemanden og hans organisation under forhandlingen havde kendskab til de forhold, som Ombudsmanden efterfølgende kritiserede. Der var derfor givet et bindende og gyldigt afkald på at påberåbe sig disse formelle mangler ved sagsbehandlingen.I den anden afgørelse fra Østre Landsret af 19. december 2002 konkluderede Landsretten ligeledes, at tjenestemanden ved indgåelse af en fratrædelsesaftale havde givet et gyldigt og bindende afkald på at blive partshørt i medfør af såvel forvaltningsloven som tjenestemandsregulativet. Tjenestemanden havde således givet et gyldigt afkald på at påberåbe sig eventuelle formelle mangler ved afskedigelsen, herunder tillige iagttagelsen af det forvaltningsretlige krav om begrundelse mv. Også i denne sag blev tjenestemanden bistået af sin forhandlingsberettigede organisation under forhandlingen.

Over for de to afgørelser fra Østre Landsret står Vestre Landsrets afgørelse af 13. december 2002. I denne sag blev tjenestemanden indstillet til afskedigelse på grund af samarbejdsproblemer, som blandt andet var afdækket i en ekstern konsulentrapport. Forud for gennemførelse af afskedigelsen blev der indgået en fratrædelsesaftale, hvorefter tjenestemanden blev opsagt med mere end ét års varsel og samtidigt blev bevilliget tjenestefrihed i opsigelsesperioden.Vestre Landsret konkluderede blandt andet, at fratrædelsesaftalen blev indgået på arbejdsgiverens initiativ, og at tjenestemanden ikke selv havde noget ønske om at fratræde sin stilling. Arbejdsgiveren burde derfor - uagtet at afskedigelsen fremtrådte som en fratrædelsesaftale - have foretaget partshøring i overensstemmelse med den ulovbestemte pligt til udvidet partshøring, der gælder ved afskedigelse af offentligt ansatte tjenestemænd på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Landsretten konkluderede derefter, at den ulovbestemte partshøringspligt ikke var blevet opfyldt, og at afskedigelsen af den grund var ugyldig.Tjenestemanden blev under hensyn til ansættelsens varighed, lønniveauet og omstændighederne i øvrigt, herunder den kompensation der efter fratrædelsesaftalen allerede var blevet udbetalt, tilkendt en samlet skønsmæssig kompensation på kr. 150.000,00.Det er kendetegnende for disse afgørelser, at de alle vedrører indgåelse af fratrædelsesaftaler med tjenestemænd, som af forvaltningen var indstillet til afskedigelse. Det er ligeledes kendetegnende, at der forud for gennemførelsen af en partshøringsprocedure, blev indledt forhandlinger om indgåelse af en fratrædelsesaftale, og at tjenestemændene under forhandlingerne alle var bistået af deres forhandlingsberettigede organisation.

I samtlige sager foreligger der endvidere en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om, at der på trods af indgåelse af en fratrædelsesaftale var pligt til at gennemføre en sædvanlig partshøringsprocedure og i øvrigt pligt til at overholde de formelle sagsbehandlingskrav i henhold til forvaltningsloven mv.Blandt andet under hensyn til de forskellige udfald af sagerne må det fortsat anses for uafklaret, hvorvidt den ansatte ved indgåelse af en fratrædelsesaftale gyldigt kan give afkald på at påberåbe sig formelle sagsbehandlingsmangler. Afgørelsen fra Østre Landsret af 29. november 2002 er anket til Højesteret.Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Arvid Andersen eller advokat Mette Østergåaard.