Viden skal deles

Funktionær, der blev bortvist på grund af privat brug af e-mail og internet på arbejds-pladsen, tilkendt erstatning.

Østre Landsret har netop taget stilling til berettigelsen af en bortvisning med henvisning til funktionærens misbrug af virksomhedens IT-faciliteter. Funktionæren blev ved dommen tilkendt erstatning efter funktionærlovens § 3 samt godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Funktionæren havde været ansat i virksomheden siden 1. juni 1995. Medio 2000 indførte virksomheden adgang til internettet. Der blev ikke i den forbindelse formuleret en politik vedrørende de ansattes private brug af virksomhedens internetforbindelse m.v. Virksomheden var indforstået med, at en sådan anvendelse fandt sted under ansvar. Funktionæren havde i arbejdstiden anvendt virksomhedens internetforbindelse til at logge sig på en sexchat-side, hvor virksomhedens mailadresse ikke var kendt for andre deltagere. Endvidere havde den bortviste medarbejder e-mailet med to udeforstående personer under omstændigheder, hvor funktionæren ikke havde grund til at forvente, at indholdet af e-mailen - der var af privat karakter - ville blive videresendt eller vist til andre. Med hensyn til omfanget af funktionærens anvendelse af internet m.v. i arbejdstiden bemærkede Østre Landsret, at der på baggrund af bevisførelsen ikke var grundlag for at fastslå, at funktionæren måtte antages at have anvendt internetforbindelsen i arbejdstiden i et sådant omfang, at funktionæren ikke havde kunnet passe sine arbejdsopgaver.

Endvidere havde funktionærens arbejdsindsats ikke forud for bortvisningen givet anledning til kritik. En svarmail, der havde omtalt virksomheden som ”den lukningstruede virksomhed”, blev ikke tillagt betydning, idet der ikke var grundlag for at fastslå, at bemærkningen var foranlediget af illoyale oplysninger fra funktionæren. På ovennævnte grundlag vurderede Østre Landsret, at bortvisningen var uberettiget, og at den i bortvisningen indeholdte opsigelse var urimelig, hvorfor der blev tilkendt erstatning og godtgørelse efter funktionærlovens §§ 2 b og 3. Godtgørelsen efter funktionærlovens § 2 b blev fastsat til 1 måneds løn. I præmisserne bemærkes særligt, at landsretten ikke i relation til udmåling af godtgørelse efter funktionærloven kunne tillægge det betydning – som anført af funktionæren – om arbejdsgiveren foretog indsamlingen af oplysninger om funktionærens benyttelse af internettet i strid med regler i persondataloven.

Afgørelsen ændrer byrettens dom, der frifandt arbejdsgiveren for et krav om erstatning for uberettiget bortvisning og godtgørelse for urimelig afskedigelse. Byrettens dom blev den 7. marts 2002 omtalt her på siden.Den afsagte dom kan sammenholdes med Haldor Topsøe-dommen, der ligeledes tidligere er omtalt her på siden. Her nåede Østre Landsret frem til, at det var berettiget at opsige en medarbejder, der havde afsendt en e-mail indeholdende en vittighed, der stred imod virksomhedens retningslinier, vedrørende brug af e-mail og internet. Der synes derfor at tegne sig en praksis, hvorefter det har væsentlig betydning for en opsigelses berettigelse, om virksomheden har en IT-politik, som funktionæren er forpligtet til at indrette sin adfærd efter.

 Advokatfirmaet Schebye og Jacobsen yder jævnligt rådgivning i lignende sager, hvor lønmodtagerne kommer i klemme. Vi er ligeledes behjælpelig med rådgivning i forbindelse med virksomhedens indførelse af e-mail og IT-politik på arbejdspladsen, såvel i forhold til de ansættelsesretlige som de persondataretlige aspekter. Den omtalte dom er afsagt af Østre Landsret den 14. marts 2003.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte advokat og phd-kandidatstipendiat indenfor persondataret Martin Gräs Lind, advokat Arvid Andersen eller advokat Tine Vuust.