Viden skal deles

Godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b i en særlig bortvisningssituation

Kan der udbetales godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b til den rimeligt opsagte medarbejder, der i opsigelsesperioden uberettiget bortvises?

Frem til i dag har den bekræftende besvarelse af dette spørgsmål støttet sig på en utrykt Vestre Landsretsafgørelse fra 1984.Som følge af den begrænsede retspraksis, har der fra arbejdsgivers side da også været argumenteret for det modsatte synspunkt. I en ny dom har Vestre Landsret imidlertid på ny fastslået retsstillingen.Sagen drejede sig om en salgsdirektør, der efter 13 års ansættelse blev opsagt på grund af svigtende resultater. Under sagen var det ubestridt, at denne opsigelse var rimelig.I opsigelsesperioden blev salgsdirektøren bortvist på grund af beskyldninger om illoyalitet.

Under den efterfølgende retssag om bortvisningens berettigelse blev der bl.a. rejst krav om betaling af 4 måneders løn efter funktionærlovens § 2 b.Både by- og landsret kom frem til, at bortvisningen var uberettiget, og at salgsdirektøren havde krav på erstatning efter funktionærlovens § 3.Herudover udmålte Vestre Landsret – på trods af, at salgsdirektøren oprindeligt var opsagt på rimeligt grundlag – en godtgørelse efter funtionærlovens § 2 b på 2 måneders løn.Synspunktet har fra landsrettens side formentlig været, at det var bortvisningen, der førte til fratrædelsen og, at begrundelsen for bortvisningen heller ikke kunne have begrundet en rimelig opsigelse.I forhold til andre sager efter funktionærlovens § 2 b, hvor der enten alene er en urimelig opsigelse eller alene en uberettiget bortvisning, tyder noget på, at godtgørelsens størrelse påvirkes af den oprindeligt rimelige opsigelse.

I afgørelsen fra 1984 fremhæves det således direkte, at godtgørelsen alene udmåles til en måneds løn som følge af, at funktionæren allerede var i opsagt stilling.Dette modsvares også af den tendens, der kan udledes af retspraksis om, at godtgørelsen efter funktionærlovens § 2 b forhøjes i de situationer, hvor en urimelig opsigelse følges op af en uberettiget og urimelig bortvisning.Vestre Landsrets dom er afsagt den 11. april 2003.

Såfremt du har spørgsmål til afgørelsen eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Trine Binett Jørgensen.