Viden skal deles

Godtgørelse for mangelfuld ansættelseskontrakt i kort ansættelsesforhold samt flere godtgørelser for flere overtrædelser af loven i det samme ansættelsesforhold

To afgørelser afklarer nu retsstillingen på to punkter indenfor ansættelsesbevislovens område.I den første afgørelse fastslår Østre Landsret, at ansættelsesbevisloven også finder anvendelse på ansættelsesforhold af under en måneds varighed. I den anden afgørelse udmåler Vestre Landsret to godtgørelser for to overtrædelser af ansættelsesbevisloven i det samme ansættelsesforhold.

Korte ansættelsesforhold
I Østre Landsretssagen tiltrådte lønmodtageren i begyndelsen af januar 2000 en deltidsstilling hos arbejdsgiveren.Der blev ikke i forbindelse med ansættelsen eller senere udarbejdet et ansættelsesbevis. Efter gensidig aftale blev parterne enige om, at ansættelsesforholdet skulle ophøre pr. 28. januar 2000. Efter ansættelsesforholdets ophør opstod der tvist om lønmodtagerens løn, og lønmodtageren rejste derudover krav om godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt. Byretten frifandt arbejdsgiveren for godtgørelseskravet på grund af ansættelsesforholdets korte varighed. Østre Landsret fandt imidlertid, at ansættelsesbevisloven efter sit formål må forstås således, at loven også omfatter et ikke-tidsbegrænset ansættelsesforhold, der bringes til ophør inden en måned.Landsretten bemærkede, at det ikke fremgår af lovens § 2 eller i øvrigt, at arbejdsgiverens oplysningspligt bortfalder, hvis et påbegyndt ikke-tidsbegrænset ansættelsesforhold bringes til ophør indenfor en måned.På baggrund af landsretsafgørelsen kan det konstateres, at i ikke-tidsbegrænsede ansættelsesforhold, vil en lønmodtager altid have krav på en ansættelseskontrakt. Lovens § 2, stk. 1, første punktum angiver således alene, hvornår dette ansættelsesbevis senest skal være udleveret.Østre Landsrets dom er afsagt den 6. september 2002.

Flere godtgørelser i samme ansættelsesforhold
I Vestre Landsretssagen repræsenterede Schebye Jacobsen en funktionær, der den 1. oktober 1999 blev ansat hos arbejdsgiveren i jobtræning. Der blev i forbindelse med ansættelsen udfyldt en standard jobtræningsblanket fra Arbejdsformidlingen. Herudover fik funktionæren ikke anden skriftlig oplysning om ansættelsesvilkårene.Jobtræningsblanketten opfyldte ikke kravene i ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2.Efter jobtræningsperiodens udløb fortsatte funktionæren sit ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en tidsbegrænset periode.I forbindelse med denne forlængelse af ansættelsesforholdet, udarbejdede arbejdsgiveren et nyt ansættelsesbevis.

Dette nye ansættelsesbevis opfyldte heller ikke kravene i ansættelsesbevisloven.Efter funktionærens fratræden opstod der tvist om overarbejdsbetaling i jobtræningsperioden samt de mangelfulde ansættelseskontrakter.Alle tre landsretsdommere lagde til grund, at de to ansættelsesbeviser var mangelfulde, og at manglerne ved det første ansættelsesbevis havde givet anledning til tvist. To dommere tilkendegav herefter, at når arbejdsgiver i forbindelse med en aftalt videreførelse af ansættelsesforholdet valgte at udfærdige et ansættelsesbevis, der i formen og til dels indholdet måtte opfattes som en ny fuldstændig ansættelsesaftale, må det kræves, at denne kontrakt omfatter rigtige og tilstrækkelige oplysninger om ansættelsesforholdet efter ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, og i det mindste de oplysninger, der er opregnet i stk. 2, nr. 2, nr. 1-4, 8 og 9.De to dommere fandt herefter, at der ved de fejl og mangler, der forelå i det andet ansættelsesbevis, forelå en særskilt overtrædelse af arbejdsgiverens oplysningspligt.

Funktionæren fik herefter tilkendt 10.000 kr. i godtgørelse for det første mangelfulde ansættelsesbevis og 5.000 kr. for det andet.En dommer fandt ikke grundlag for at antage, at det forhold, at der i et ansættelsesforhold var udfærdiget flere mangelfulde ansættelsesbeviser i sig selv kunne medføre en forhøjelse af den ”normalerstatning”, der efter U 1997.1702H bør udmåles.Vestre Landsrets dom er afsagt den 20. december 2000.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte advokat Trine Binett Jørgensen.