Viden skal deles

Er en handelsskole omfattet af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler?

Østre Landsret har i en ny afgørelse taget stilling til, om en Handelsskole var omfattet af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler. 

Sagens omstændigheder
Sagen blev rejst til afklaring af, i hvilket omfang erhvervsskoler, der i kraft af lovgrundlaget herfor, er oprettet som selvejende institutioner, er forpligtede til at overholde de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler. Sagen drejede sig herudover om, hvorvidt en på skolen ansat lærer var afskediget i strid med reglerne i den for forældre med børn født før den 27. marts 2002 gældende børnepasningsorlovslov.

Erhvervsskolerne er i det væsentligste finansieret ved tilskud fra staten og er i øvrigt bl.a. for så vidt angår fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår undergivet aftaler indgået mellem de relevante personaleorganisationer og Finansministeriet.

Schebye Jacobsen repræsenterede under sagen Gymnasieskolernes Lærerforening på vegne et medlem. 

Østre Landsrets afgørelse
Østre Landsret fandt ikke, at handelsskolen var en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af forvaltningsloven eller, at skolen på andet grundlag var forpligtet til at foretage partshøring i forbindelse med en afskedigelse. 

Som begrundelse herfor henviste landsretten til, at der var tale om en selvejende institution, at denne blev ledet af en bestyrelse, at skolen ikke var undergivet statslig revision og at den nu ophævede lov om erhvervsskoler ikke gav Undervisningsministeriet instruktionsbeføjelser overfor skolen. Yderligere fremhævede landsretten, at den dagældende lov i § 5, stk. 5 foreskrev, at visse bestemmelser i forvaltningsloven fandt anvendelse ved administration af erhvervsskolerne, og at der derfor kunne sluttes modsætningsvist i forhold til de ikke i § 5, stk. 5 nævnte bestemmelser fra forvaltningsloven. 

Det forhold, at der i en skrivelse fra Undervisningsministeriet til erhvervsskolerne var anført, at et af Finansministeriet udstedt cirkulære indeholdende en vejledning om at partshøring og begrundelse i afskedigelsessager var udtryk for almindelig god arbejdsgiveradfærd og ville være egnet ved en skoles behandling af en sag om uansøgt afsked, kunne efter landsrettens opfattelse heller ikke danne grundlag for at statuere, at erhvervsskolen var forpligtet til at iværksætte partshøring ved afsked.

Der er ikke i dommen taget stilling til, hvilke rettigheder og pligter der følger af den mellem CFU og Finansministeriet aftalte cirkulærebemærkning ved overenskomstforhandlingerne i 2002 med henstilling til selvejende institutioner om, at der sker høring af ansatte forinden der træffes beslutning om afsked/bortvisning i de tilfælde, hvor pligt til partshøring ikke følger af andre bestemmelser, da den konkrete sag angik en afskedigelse, der fandt sted forud for bemærkningens ikrafttræden.

Østre Landsrets dom er afsagt den ved 29. april 2004. 
Højesteret har i dom af 6. december 2005 stadfæstet landsrettens dom i henhold til grundene.

Spørgsmål til sagen kan rettet til advokat Karen-Margrethe Schebye

Kopi af dommen kan indhentes ved henvendelse til Tina Rose Jacobsen