Viden skal deles

Indhentelse af kreditoplysninger ved ansættelse

En ny afgørelse fra Datatilsynet begrænser arbejdsgiverens muligheder for at indhente kreditoplysninger hos en jobansøger i forbindelse med stillingsbesættelse. 

Sagens baggrund
I forbindelse med stillingsbesættelser hos en dagligvarekoncern indhentede virksomheden kreditoplysninger for alle ansøgere over 18 år, der blev indkaldt til samtale. Dette skete uanset, hvilken stilling den pågældende muligvis skulle besætte.

Datatilsynets afgørelse og Schebye Jacobsens bemærkninger hertil
Datatilsynet fandt, at det afgørende for, om en arbejdsgiver må indhente kreditoplysninger om stillingsansøgere,er om ansættelsesforholdet vedrører en særlig betroet stilling. 

I vurderingen heraf må der efter tilsynets opfattelse navnlig lægges vægt på den funktion, der skal udøves. Særligt hvilke opgaver den pågældende medarbejder skal udføre, og i hvilket omfang medarbejderen er underlagt rutinemæssige kontrolforanstaltninger eventuelt fra overordnede. 

Jo mere overordnet en stilling, jo større spillerum får arbejdsgiveren ifølge afgørelsen til at indhente kreditoplysninger. 

Afgørelsen anvender således proportionalitetsprincippet i persondatalovens § 5, stk. 3. Herefter skal oplysninger, der behandles være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles. 

Ifølge Datatilsynet er stillinger som varehuschef, butikschef, souschef og afdelingsleder særligt betroede stillinger, hvor der gerne må indhentes kreditoplysninger til brug for vurderingen ved ansættelsen. 

Derimod må der ikke indhentes kreditoplysninger i forbindelse med stillinger som flaskedreng, servicemedarbejder, butiks- eller salgsassistent, herunder kassemedarbejdere og lignende, da sådanne stillinger ikke har en særlig betroet karakter.

Med hensyn til kontorpersonale og andre administrative medarbejdere er det tilsynets opfattelse, at stillinger, der udelukkende indebærer opgaver af mere praktisk karakter, som for eksempel pakning af post, journaliseringsarbejde, telefonomstilling m.v. ikke kan anses for særligt betroede stillinger. 

Stillinger så som eksempelvis ledende medarbejdere med økonomiansvar, herunder stillinger som bogholder kan betragtes som særligt betroede stillinger. 

Afgørelsen fra Datatilsynet lægger sig op af Justitsministeriets tidligere besvarelse af en forespørgsel fra HK Handel i forbindelse med høringen forud for persondatalovens vedtagelse. 

Som grundlag for afgørelsen - som konkret anmodede den pågældende arbejdsgiver om at ophøre med at indhente kreditoplysninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere til stillinger, der udelukkende indebærer opgaver af mere praktisk karakter - henviste Datatilsynet endvidere til persondatalovens § 5, stk. 1, om god databehandlingsskik og § 5, stk. 2, som vedrører persondatalovens saglighedskrav.

Herudover udtalte tilsynet, at stillingsansøgere i medfør af persondatalovens § 29 både bør oplyses om, at de er blevet tjekket i RKI samt om en eventuel opbevaring af kreditoplysningerne herunder, i hvilke tilfælde oplysningerne opbevares. 

Ifølge persondatalovens § 5, stk. 5, må indsamlede oplysninger ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 

Afgørelsen indeholder en skærpelse af de krav, der var gældende efter den private registerlov og Registertilsynets tidligere praksis på området.
Der er således ikke længere mulighed for at indhente eller på anden måde behandle kreditoplysninger om ansøgere uden, at der foretages en konkret vurdering af oplysningernes nødvendighed i forhold til den pågældende stilling, som skal være særligt betroet.

Datatilsynets afgørelse er fra 9. februar 2004.
Ønskes yderligere oplysninger eller rådgivning om arbejdsgiverens indhentelse af oplysninger ved stillingsbesættelse, kan der rettes henvendelse til advokat Martin Gräs Lind, advokat Arvid Andersen og advokat Tine Vuust

 

Afgørelsen kan rekvireres hos advokatsekretær Jytte Kronborg