Viden skal deles

Bortvisning på grund af sygemelding via sms til kollega var uberettiget

Vestre Landsret har i en tilkendegivelse taget stilling til berettigelsen af en bortvisning af en funktionær, der sygemeldte sig via en sms til en kollega.  

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder
Funktionæren var ansat som kontorassistent/telefonist ved et taxaselskab. Der var 24 timers bemanding ved telefonen i taxaselskabet. 

I henhold til ansættelseskontrakt og efterfølgende tilpasningsforhandling skulle sygemelding ske til bestyrelsen/den daglige leder hurtigst muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. 

Den pågældende telefonist konstaterede efter at have haft 3 nattevagter i træk, at hun led afmigræne. Hun ville derfor ikke være i stand til at gennemføre den 4. nattevagt, som hun var blevet sat på til at varetage sammen med en kollega. Den pågældende kollega var tillidsrepræsentant i virksomheden. 

Uagtet funktionæren kendte til reglerne om, at sygemelding skulle ske til den daglige leder, valgte hun – da det var lørdag,og da hun vidste, at der var bemanding til at varetage den pågældendenattevagt – at meddele sin sygemelding via en sms til den pågældende kollega, som skulle varetage nattevagten.

Sms’en blev afsendt ca. 1½ time før nattevagtens påbegyndelse og indeholdt udover en oplysning om sygemelding tillige en anmodning om, at der blev givetbesked videre til den daglige ledelse.

Sygemeldingen skete lørdag den 5. april 2003. Funktionæren skulle først møde på arbejde igen den 11. april 2003. 

Mandag morgen den 7. april 2003 konstaterede bestyrelsesformanden (den daglige ledelse), at funktionæren havde sygemeldt sig til kollegaen frem for til ham. Dette førte til en bortvisning af funktionæren ved skrivelse af 8. april 2003. 

Sagens afgørelse
Byretten lagde til grund, at kollegaen ikke havde bemærket funktionærens sygemelding før efter, at vagten var tiltrådt, at funktionæren ikke selv havde sikret sig, at kollegaen havde modtaget sms’en før næste dags morgen, og at det beroede på et tilfælde, at arbejdsgiveren fandt ud af, at funktionæren havde været sygemeldt.

Byretten lagde endvidere til grund, at sygemelding til en kollega via sms i strid med klare regler for sygemelding vel var en misligholdelse, men ikke så grov en misligholdelse, at detteberettigede til en bortvisning. Der tilkendtes derfor funktionæren erstatning i medfør af funktionærlovens § 3, men ikke godtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2b. 

Sagen blev indbragt for landsretten af funktionæren, der tillige ønskede sig tilkendt godtgørelse efter funktionærlovens § 2b.

For landsretten kom det efter forklaring fra den nu fratrådte tillidsrepræsentant frem, at der i i hvert fald 2 tidligere tilfælde var sket sygemelding til en kollega og ikke til den daglige ledelse, uden at dette havde fået konsekvenser i forhold til disse medarbejdere. 

Landsretten lagde til grund, at en adækvat reaktion på en sygemelding til en kollega frem for til ledelsen i strid med de interne retningslinier var en advarsel. Der blev herefter tilkendt erstatning i medfør af funktionærlovens § 3 samt fuld godtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2b svarende til 3 måneders løn. 

Schebye Jacobsens bemærkninger
Tilkendegivelsen viser, at en enkeltstående tilsidesættelse af en intern ordensforskrift, som ikke i øvrigt håndhæves strengt, ikke uden forudgående advarsel kan danne grundlag for en bortvisning endsige isoleret set en sagligt begrundet opsigelse. 

Landsrettens tilkendegivelse af 18. marts 2005 var mundtlig, idet indstævnte herefter tog bekræftende til genmæle overfor appellantens påstand. 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen