Viden skal deles

Godtgørelsesniveau i ansættelsesbevissager på baggrund af den seneste landsretspraksis

Der har gennem længere tid være usikkerhed om det fremtidige godtgørelsesniveau i ansættelsesbevissagerne efter ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 941 af 16. september 2004 

Bekendtgørelsen fastlagde de ”nye” retningslinier for udmåling af godtgørelse i ansættelsesbevissager og har efterhånden været genstand for prøvelse i en række landsretssager.Der tegner sig derfor nu et nogenlunde sikkert billede af godtgørelsesniveauet. 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 6, at godtgørelsen ikke kan overstige 13 ugers løn og i øvrigt skal fastsættes under hensynstagen til sagens omstændigheder. Hvis manglen er undskyldelig, kan godtgørelsen højst udgøre kr. 1.000,00. 

Nyeste landsretspraksis kan opdeles i to kategorier: Sager, hvor manglerne ved ansættelsesbeviset ikke har haft konkret betydning for lønmodtageren og sager, hvor manglerne ved ansættelsesbeviset har haft konkret betydning for lønmodtageren. 

Fælles for alle afgørelserne, der omtales i det følgende, er, at der (alene) er nedlagt påstand om en godtgørelse på kr. 10.000,00. En undtagelse herfor er dog dommen fra Vestre Landsret af 17. juni 2005, hvor der var nedlagt påstand om en godtgørelse svarende til 13 ugers løn. 

Manglerne har ikke haft konkret betydning 
Her skal nævnes to afgørelser fra Østre Landsret, hvor det manglende eller mangelfulde ansættelsesbevis ikke havde haft betydning for den tvist, som i øvrigt var opstået mellem parterne. 

I Østre Landsrets dom af 31. maj 2005 var ansættelsesbeviset ikke blevet udleveret. Da det manglende ansættelsesbevis ikke havde haft ”væsentlig betydning for spørgsmålet om bortvisning”, udmålte landsretten en godtgørelse på kr. 5.000,00.  

I tråd hermed er Østre Landsrets dom af 30. juni 2005, hvor ansættelsesbeviset på en række punkter var mangelfuldt, blandt andet manglede der oplysninger om eksklusivbestemmelser, overenskomst og opsigelsesvarsel. For Landsretten havde arbejdsgiverens advokat procederet på den ny bekendtgørelse herunder, at manglerne var undskyldelige og uden konkret betydning. Under henvisning til, at ”manglerne ikke har haft konkret betydning for nærværende tvist”, blev lønmodtageren tilkendt en godtgørelse på kr. 5.000,00.  

Manglerne har haft konkret betydning 
I Østre Landsrets dom af 7. december 2004 var der ikke udleveret et ansættelsesbevis til lønmodtageren. Dette havde ifølge landsretten givet anledning til betydelig tvivl omkring løn og ansættelsesvilkår i øvrigt, og arbejdsgiveren blev på den baggrund dømt til at betaleen godtgørelse på kr. 10.000,00.  

Samme arbejdsgiver blev ved Østre Landsrets dom af 5. januar 2005 (U2005.1414Ø) og 14. juni 2005 dømt til i begge sager på ny at betale kr. 10.000,00. Begrundelsen herfor var i begge afgørelser, at ”årsagen til nærværende tvist skal søges i det manglende/mangelfulde ansættelsesbevis”. I førstnævnte dom blev det i øvrigt tillagt betydning, at arbejdsgiveren ved dommen af 7. december 2004 var blevet dømt til at betale en tilsvarende godtgørelse.  

Med samme eller lignende begrundelser er der blevet udmålt kr. 10.000,00 i godtgørelse ifølgende sager: Østre Landsrets afgørelser af 2. marts 2005,10. marts 2005 og23. august 2005 samt Vestre Landsret afgørelser af 14. januar 2005, 24. januar 2005 (U2005.1398V), 17. juni 2005,7. september 2005 og 20. oktober 2005.

I den forbindelse skal Vestre Landsrets dom af 17. juni 2005 særligt fremhæves. Dommen er tidligere omtalt her på siden i nyhedsbrev af 22. august 2005. Sagen er så vidt vides, den første og hidtil eneste landsretssag, hvor der har været nedlagt påstand om 13 ugers løn, og hvor der blev procederet på, at godtgørelsen skulle udmåles i ugers løn. Under henvisning til, at manglerne i ansættelsesbeviser havde haft konkret betydning, blev der udmålt en godtgørelse på kr. 10.000,00.  

Schebye Jacobsens bemærkninger 
De ovenfor opregnede landsretsafgørelser synes – på trods af den ny bekendtgørelse – at videreføre den praksis, som Højesteret skabte ved afgørelsen U1997.1702H, hvorefter lønmodtageren i de sager hvor det manglende eller mangelfulde ansættelsesbevis har givet anledning til tvist eller konkret risiko for tvist, tilkendes en godtgørelse på kr. 10.000,00 og i de sager, hvor manglen ikke har haft konkret betydning tilkendes en godtgørelse på kr. 5.000,00.  

Spørgsmål om emnet kan rettes til advokat Trine Binett Jørgensen eller advokatfuldmægtig Michael Klejs Pedersen