Viden skal deles

LG’s dækning under betalingsstandsning og kravet om sikkerhed efter konkurslovens § 16 b

Den 7. oktober 2005 træder de nye regler om Lønmodtagernes Garantifonds dækning under betalingsstandsning i kraft. Reglerne finder anvendelse under alle anmeldte betalingsstandsninger, der er anmeldt den 7. oktober 2005 eller senere. 

Reglerne har tidligere været omtalt her på siden i nyhedsbrev af 23. juni 2005 

Reglerne er resultatet af en længe ventet udvidelse af LG’s dækning under betalingsstandsning, men gælder kun krav, der er forfaldet til betaling efter fristdagen. 

Reglen i konkursloven § 16 b medfører – ifølge de advokater, der optræder som tilsyn under betalingsstandsning – behov for dobbelt likviditet, idet arbejdsgiveren ved hver lønudbetaling skal have likviditet til både den forfaldne løn og til sikkerheden for den næste lønudbetaling.

Der er derfor ingen tvivl om, at hensigten med de nye regler blandt andet er at undgå, at den enkelte lønmodtager stiller krav om sikkerhed under betalingsstandsningen. Lønmodtageren vil nu – inden for de begrænsninger der gælder i de nye regler – få lønnen udbetalt af LG.

LG har derfor afholdt kurser i de nye regler for de større faglige organisationer og har i den forbindelse opfordret organisationerne til ikke længere at gøre brug af reglen i konkursloven § 16 b, idet den enkelte lønmodtager nu er sikret betaling gennem LG.

Det er vanskeligt at udtale sig om, hvordan de nye regler vil blive administreret, og om de vil medføre, at den enkelte lønmodtager ikke længere vil kræve sikkerhed efter konkursloven § 16 b. Der skal imidlertid alligevel fremhæves et par enkelte forhold omkring den praktiske håndtering af de nye regler:

·Det er det under betalingsstandsningen beskikkede tilsyn, der anmelder kravet til LG, og derfor ikke som ved arbejdsgiverens insolvente ophør den enkelte lønmodtager eller dennes faglige organisation.

·Det er arbejdsgiveren, der skal indbetale A-skat mv. af de af LG udbetalte lønbeløb. Det er derfor væsentligt for den enkelte lønmodtager i forbindelse med lønudbetalingen at modtage lønsedler til dokumentation for indeholdelse af A-skat mv. I den forbindelse har LG oplyst, at udbetalingen er betinget af, at tilsynet fremsender lønsedler for de beløb, der ønskes udbetalt.

·LG forventer, at sagsbehandlingen af anmeldelser under betalingsstandsninger vil gå hurtigt og tage maksimalt 3 - 5 dage fra anmeldelsen af kravet til beløbet overføres til en modregningsfri konto hos arbejdsgiveren.

·Arbejdsgiveren har også under en anmeldt betalingsstandsning pligt til at betale lønnen til forfaldstid. Det er derfor væsentligt, at lønnen udbetales til tiden således, at arbejdsgiveren ikke derved bringer sig i en eventuel hævebegrundende misligholdelse. 

LG har tilkendegivet, at de i forbindelse med den første lønudbetaling skriftligt vil bekræfte, at betingelserne for LG’s dækning under betalingsstandsning er tilstede. Lønmodtageren har således ved denne erklæring tilstrækkelig sikkerhed for de næste 2 lønudbetalinger, så længe disse ikke overstiger maksimumdækningen på netto kr. 55.000,00. Denne erklæring skulle således opfylde betingelserne i konkursloven § 16 b.

Når LG har udbetalt den maksimale dækning på 3 måneders løn på i alt kr. 55.000,00, er det tanken, at lønmodtageren igen skal have mulighed for at stille krav om sikkerhed efter konkurslovens § 16 b. 

Schebye Jacobsens bemærkninger

Forarbejderne til de nye bestemmelser fremhæver, at gennemførelsen af direktivet ikke må begrunde forringelser i eksisterende forhold og i det generelle beskyttelsesniveau, og at loven derfor ikke ændrer lønmodtagerens mulighed for at kræve sikkerhedsstillelse efter § 16 b for det først forfaldne vederlag. Hvis LG-dækningen stiller lønmodtagerne ringere end en garanti - f.eks. hvis LG ikke kan sikre, at lønnen betales til forfaldstid - vil det efter vores opfattelse være muligt at kræve sikkerhed for først forfaldne vederlag efter konkurslovens regler.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Bo Lauritzen eller advokatfuldmægtig Kathrine Kirk Muff