Viden skal deles

Fornyet frifindelse af bestyrelse – herunder medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem - for bestyrelsesansvar

Højesteret har stadfæstet en dom fra Vestre Landsret om bestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar i en ideel organisation, som gik konkurs. Spørgsmålet i sagen var dels, hvilket ansvarsgrundlag de pågældende skulle vurderes ud fra, dels om de på baggrund heraf havde handlet erstatningspådragende.

 

Sagen var anlagt mod den samlede bestyrelse, herunder en medarbejdervalgt repræsentant der via HK var repræsenteret af Schebye Jacobsen.

 

Vestre Landsrets dom er tidligere omtalt her på siden i nyhed af 23. oktober 2003.

 

Sagens baggrund

 

AOF i Århus havde til formål gennem oplysnings- og uddannelsesvirksomhed at virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter. Aktiviteterne var vidt forgrenede, og der var et betydeligt antal ansatte og en betydelig omsætning. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne i AOF Århus modtog vederlag eller anden form for betaling for deres arbejde i bestyrelsen. Ifølge årsregnskabet for 1996 udgjorde indtægterne mere end kr. 38 mill., og balancen var på knap kr. 17 mill.

 

I samme år var der et underskud på ca. kr. 1,9 mill., der blev dækket via egenkapitalen, der herefter udgjorde ca. kr. 2,4 mill.  I årene derefter øgedes de økonomiske vanskeligheder for AOF, og i juni 2000 blev AOF erklæret konkurs.

 

Konkursboet v/Lønmodtagernes Garantifond og ToldSkat anlagde sag mod 8 af AOF Århus’ bestyrelsesmedlemmer (et 9. medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem gik fri på grund af den meget korte periode, han havde siddet i bestyrelsen) med påstand om erstatning for det tab, der angiveligt var lidt ved, at bestyrelsen havde fortsat den tabsgivende drift af AOF Århus på et tidspunkt, da det stod eller burde have stået dem klart, at en fortsættelse af driften ville påføre kreditorerne tab.

 

Under sagen blev det bl.a. af bestyrelsesmedlemmerne anført, at deres ansvar skulle vurderes efter en lempet culpanorm, idet det måtte tages i betragtning, at de havde udført hvervet som bestyrelsesmedlemmer af ideelle grunde uden at modtage løn herfor, og at AOF Århus ikke drev erhvervsmæssig virksomhed.

 

Efter en konkret gennemgang af AOF Århus’ økonomiske forhold forud for konkursen fandt landsretten, at bestyrelsen ikke havde handlet ansvarspådragende, hvorfor de blev frifundet.

 

Landsretten lagde i sine præmisser til grund, at det ved ansvarsvurderingen var afgørende, om bestyrelsesmedlemmerne havde medvirket til at fortsætte driften, selvom det måtte have stået dem klart, at en videreførelse var håbløs.

 

I den sammenhæng tillagde landsretten det endvidere betydning, at der var tale om en organisation med et ideelt formål, hvis bestyrelsesmedlemmer ikke modtog vederlag for deres arbejde.

 

Højesterets afgørelse

 

Højesteret stadfæstede landsrettens dom af de grunde som anført af landsretten.

 

Højesteret bemærkede dog, at ansvaret for bestyrelsesmedlemmer i en organisation af en størrelse og med en aktivitet og omsætning som AOF Århus, som udgangspunkt måtte bedømmes på samme måde som for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende virksomheder.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Højesterets dom fastslår dermed, at det ikke som udgangspunkt er afgørende for vurderingen af bestyrelsesmedlemmers ansvar, om de deltager i bestyrelsesarbejdet som frivillige og ulønnede og herunder, at den virksomhed/forening, de repræsenterer, har et ideelt formål eller andet ikke-erhvervsdrivende formål.

 

Faglige medarbejdere, som selv er repræsenteret i ideelle eller politiske foreninger, eller faglige organisationer, hvis medlemmer indvælges i en bestyrelse som medarbejderrepræsentanter, bør være opmærksomme herpå.

 

Den konkrete afgørelse betragtes som en understregning af, at de involverede bestyrelsesmedlemmer ikke havde handlet ansvarspådragende selv ikke når bortsås fra, at de var ulønnede bestyrelsesmedlemmer i en ideel organisation.

 

Højesterets dom er afsagt den 23. juni 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Helle Hebsgaard

 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen