Viden skal deles

Manglende løntillæg til to medlemmer af Kristelig Fagforening

Vestre Landsret har afsagt en dom om, at en flådestations beslutning om ikke at tildele to lønmodtagere, der var medlemmer af Kristelig Fagforening, individuelle løntillæg var ugyldig.  

 

Sagens omstændigheder De to medlemmer af Kristelig Fagforening var begge ansat som elektronik mekanikere ved en flådestation. Flådestationen var omfattet af en kollektiv overenskomst indgået med blandt andet Dansk Metal. Hvert år fik flådestationen en lønpulje, der efter decentrale forhandlinger skulle fordeles blandt medarbejderne som løntillæg.  

 

Der var i den forbindelse udarbejdet en egentlig lønpolitik med angivelse af de for tildelingen af løntillæg relevante kriterier. Derudover blev der i forbindelse med tildelingen fra Forsvarsministeriet angivet en række områder, der skulle prioriteres før andre, herunder bl.a. Forsvarets internationale opgaver.  

 

Kompetencen til at forhandle lokalløn var delegeret til Søværnets Materielkommando, der i forbindelse med forhandlingerne indhentede indstillinger fra cheferne fra de enkelte afdelinger på flådestationen.  

 

Herefter blev de forhandlingsberettigede organisationer indbudt til forhandlingsmøder.  

 

For de to medlemmer af Kristelig Fagforening var det Dansk Metal, der var den forhandlingsberettigede organisation. Begge var i forbindelse med lokallønsforhandlingerne i 2001/2002 og 2002/2003, blevet prioriteret som henholdsvis nr. 1 og nr. 2, hvilket chefen for administrationsafdelingen, der forestod forhandlingerne, tilsluttede sig.  

 

Midlerne for de enkelte år var begrænsede og rakte ikke til at aftale lokallønstillæg for mere end et begrænset antal medarbejdere de enkelte år. Der tilkom derfor flådestationen et betydeligt skøn ved vurderingen af, hvilke medarbejdere, man ønskede at tilgodese ved indgåelsen af aftalerne.  

 

Det fremgik, at ansatte i andre sektioner, der var prioriteret som nr. 1 og nr. 2 alle fik tillæg. Mange af de lavere prioriterede ansatte i den sektion de to medlemmer af Kristelig Fagforening var ansat i fik også tillæg.  

 

Det fremgik af forklaringerne at årsagen til, at de to ikke fik tildelt løntillæg var, at fællestillidsmanden, der forhandlede på vegne af Dansk Metal, havde tilkendegivet, at de to skulle have udvist ”dårlig værkstedsadfærd”. De skulle således angiveligt have gjort nar af de øvrige på værkstedet, fordi disse betalte mere til Dansk Metal end de selv betalte til Kristelig Fagforening. Landsrettens afgørelse Landsretten udtalte, at den angivne begrundelse for ikke at tildele de to medlemmer af Kristelig Fagforening løntillæg havde meget nær tilknytning til deres fagforeningsmæssige forhold. Chefen for administrationsafdelingen burde derfor have undersøgt, om den reelle begrundelse for fællestillidsmandens holdning var de pågældendes medlemskab af en anden fagforening end den, han selv repræsenterede.  

 

Da chefen for administrationsafdelingen intet foretog sig for at sikre, at de fremkommende oplysninger fra fællestillidsmanden var korrekte, havde administrationschefen ikke opfyldt pligten til at påse, at der ved udmøntningen af den kollektive aftale i individuelle løntillæg ikke skete forskelsbehandling som følge af fagforeningsforhold.  

 

Landsretten lagde herefter til grund, at flådestationen ved tildeling af løntillæg de pågældende år ikke havde levet op til sine forpligtelser til at overholde lighedsgrundsætningen. Beslutningen om ikke at tildele de pågældende løntillæg måtte derfor reelt anses for begrundet i usaglige hensyn og var derfor ugyldige, ligesom flådestationen måtte anses for at have handlet ansvarspådragende. Erstatningen blev herefter fastsat svarende til det tab, de pågældende led ved ikke at få tildelt løntillæg de pågældende år, i alt kr. 7.000,00. 

 

 

Schebye Jacobsens bemærkningerDen afsagte dom vedrører samme problemstilling, som er afgjort af Højesteret den 14. april 2005 (U 2005.2111 H), men når det modsatte resultat, idet der – i modsætning til Højesteretsdommen – fandtes at foreligge et brud på lighedsgrundsætningen. Ved afgørelsen er det fastslået, at påvisningen af, at alle med tilsvarende prioriteringer som de to medlemmer af Kristelig Fagforening samt en række lavere prioriterede ansatte fik tildelt løntillæg, var en såkaldt ”faktisk omstændighed”, hvorfor det påhvilede flådestationen at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. 

 

Denne bevisbyrde kunne ikke løftes med angivelse af, at de to angiveligt havde udvist ”dårlig værkstedsadfærd”, når dette forhold - der blev bestridt - ikke var undersøgt nærmere, ikke havde givet anledning til påtaler og i øvrigt ikke var dokumenteret under sagen.  Vestre Landsrets dom er afsagt den 10. november 2005. 

 

 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Tina Sejr Gad og dommen kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Jytte Kronborg