Viden skal deles

Samarbejdsproblemer var utilregnelig afskedigelsesårsag for medarbejder ansat på tjenestemandslignende vilkår

Schebye Jacobsen har ført en sag for en tjenestemandslignende ansat, hvor domstolene – så vidt vi er orienteret - for første gang bedømmer samarbejdsproblemers tilregnelighed efter tjenestemandspensionslovens § 2, stk. 1. 

 

Sagen var anlagt af Dansk Metal på vegne af et medlem.

 

Sagens omstændigheder

 

Tjenestemanden var omfattet af et pensionsregulativ, der gav ret til pension efter de for statens tjenestemænd gældende regler, herunder ret til aktuel egenpension i tilfælde af afskedigelse af utilregnelig årsag, jf. tjenestemandspensionslovens § 2, stk. 1.

 

 

I forbindelse med uro på arbejdspladsen modtog tjenestemanden en mundtlig påtale, var senere til en tjenstlig samtale og fik herefter en skriftlig advarsel. Da en kunde klagede over tjenestemandens betjening, blev hun afskediget. Afskedigelsen skete med opsat pension, da denne efter arbejdsgiverens opfattelse var sket af årsager, der kunne tilregnes tjenestemanden.

 

Byrettens afgørelse

 

Da kundeklager ikke tidligere havde været et problem, og da ansættelsesforholdet i perioder var forløbet udmærket, fandt byretten ikke, at afskedigelsen var sket af tilregnelig årsag og tilkendte dermed tjenestemanden aktuel egenpension.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Dommen viser, at samarbejdsproblemer, selvom disse måtte udgøre en rimelig afskedigelsesgrund, ikke nødvendigvis er tilregnelig afskedigelsesårsag efter tjenestemandspensionslovens § 2, stk. 1.

 

 

Københavns Byrets dom er afsagt den 11. maj 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Anja Vilstrup

 

 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Bo Lauritzen