Viden skal deles

21-12-2007

Beslutning om forflyttelse af tjenestemandsansat lærer anset for en forvaltningsretlig afgørelse 

21-12-2007

Godtgørelse for sexchikane fastsat til kr. 40.000 

12-12-2007

Retsstridig krænelse ved arbejdsgivers længerevarende tv-overvågning af lønmodtager

12-12-2007

Stilling som afdelingsleder anset for passende for skoleinspektør ansat som tjenestemand

20-11-2007

Kompensation til kommunalt ansat tjenestemand og tillidsrepresentant som følge af forvaltningsretlige mangler ved afskedigelse 

08-11-2007

EF-dom om pligtmæssig fratrædelsesalder

31-10-2007

Forvarsel om afskedigelse ikke i strid med ligebehandlingsloven

28-10-2007

Endnu en afgørelse om uorganiseredes mulighed for at opnå rettigheder, der er fastlagt ved kollektive overenskomster.

12-10-2007

Scelerose og posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) ikke anset for handicap

04-10-2007

Tjenestemand tilkendt rådighedsløn og efterfølgende aktuel egenpension efter bestemmelserne i det (amts)kommunle tjenestemandsregulativ

25-09-2007

Virksomhed ikke forpligtet til at indbetale medarbjderbidraget til en arbejdsmarkedspensionsordning

25-09-2007

Tabsbegrænsningspligt i forbindelse med udbetaling af kompensation for gældende kundeklausul 

12-09-2007

Jobklausul i strid med Hovedaftalens § 9, stk. 2

05-09-2007

"Særlig" fratrædelsesgodtgørelse anset for skattepligtig

16-08-2007

Højesteretsdom om fratrådte medarbejderes ret til at udnytte alle tildelte optioner på køb af aktier 

20-07-2007

Uberettiget at bortvise lønmodtager der godt kunne arbejde et andet sted end hos den pimære arbejdsgiver

20-07-2007

Principiel kendelse fra Tvistighedsnævnet om handicap

05-07-2007

Forkortet opsigelsesvarsel  strid om funktionærlovens § 2. Retten til bortvisning fortbt ved passivitet. Meddelt fritstilling kunne ikke tilbagekaldes

05-07-2007

Sagligt at opsige medarbejder, der ikke havde dansk som modersmål

21-06-2007

Godtgørelse for sexchikane fastsat til kr. 60.000

21-06-2007

Uberettiget bortvist lønmodtager havde ikke krav på godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler

04-06-2007

Ændring af ansættesessted og godtgørelse efter ligebehandlingsloven

12-05-2007

Tandlæge aflønnet 100% på provisionsløn ase som funktionær

08-05-2007

LG ikke berettiget til at placere ferie i opsigelsesperioden

08-05-2007

Forældre kunne dele barsels- og frældreorlov mellem sig med 2 dage til den ene og 3 dage til den anden i hver uge

23-04-2007

Forslag til Lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler trukket tilbage

23-04-2007

Arbejdsgiver forpligtet til at udlevere overenskomst til lønmodtager sammen med ansættelsesbevis 

10-04-2007

Opsigelse af tjenestemand med opsat pension berettiget på grund af voldsdom

03-04-2007

Opsigelse urimelig, da arbejdsgiveren selv havde skabt overtallighed

03-04-2007

Generel henvisning til funktionærloven i ansættelsesbevis var ikke tilstrækkeligt

28-03-2007

Overenskomstdækkede funktionærer kunne ikke anlægge sag om usaglig afskedigelse i medfør af funktionærlovens § 2b ved de almindelige domstole

20-03-2007

Erstatning til tidligere ansat firdi arbjdsgiver ikke havde indbetalt bidrag til pensionsordning

20-03-2007

Sygemeldt funktionær, der fortsatte i bibeskæftigelse, var ikke forhindret i at afholde ferie på grund af sygdom 

13-03-2007

Mundtlig opsigelse fra direktørs side er efterfølgende blev trukket tilbage

01-03-2007

Ændring af godtgørelsesniveauet i ansættelsesbevisloven

01-03-2007

Stresssygemeldt havde ikke dokumenteret, at hun ikke havde en delvis arbejdsevne

26-02-2007

Arbejdsopgavers karakter af overvejende funktionærarbejde

26-02-2007

Lønmodtager med synshandicap kunne sagligt opsiges på grund af mindre fleksibilitet

15-02-2007

Tidligere forretningsfører i boligforening frifundet for erstaningskrav

15-02-2007

Posttraumatisk stresssyndrom ikke anset for et handicap

09-02-2007

Direktørs lønkrav delvist fortrinsberettiget

09-02-2007

Erhvervsevnetabserstatning til sygehusansat - kapitalisering

15-01-2007

Skal kvinder sikre sig ved ægtepagt?

15-01-2007

Kan lønmodtagere gå til politiafhøring uden en advokat?