Viden skal deles

Arbejdsgiver forpligtet til at udlevere overenskomst til lønmodtager sammen med ansættelsesbevis

Sø og Handelsretten har dømt en arbejdsgiver for overtrædelse af ansættelsesbevisloven, da lønmodtageren ikke havde fået udleveret den overenskomst, der var henvist til i ansættelsesbeviset. 

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren tiltrådte en stilling som butiksassistent på en benzinstation i slutningen af marts 2006. I midten af april 2006 fik hun udleveret en ansættelseskontrakt. I forbindelse med udleveringen af ansættelseskontrakten blev de enkelte punkter i kontrakten gennemgået af arbejdsgiveren.

Ansættelsesbeviset indeholdt følgende oplysninger omkring arbejdstid og ferie:

”Der er aftalt flekstid i hnt. overenskomsten.

Arbejdstiden:

Antal timer pr. uge: varierende efter vagt plan

Arbejdstidens placering aftales individuelt.

Arbejdet udføres efter eget ønske primært aften og weekend.

Ferie:

Den mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening indgåede aftale om ferie er gældende

Derudover fremgik det af ansættelseskontrakten, at ansættelsesforholdet var reguleret af overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening indenfor kontor- og handelsområdet.

Den 8. maj 2006 blev lønmodtageren bortvist som følge af ulovlig udeblivelse.

Sagen for Sø og Handelsretten handlede udelukkende om, hvorvidt arbejdsgiveren havde tilsidesat sin legale oplysningspligt i medfør af ansættelsesbevisloven.

Under sagen forklarede lønmodtageren, hvordan arbejdstid løbende blev tilrettelagt.

Det foregik på den måde, at den enkelte medarbejder i en kalender markerede, hvornår den pågældende ikke kunne arbejde i en given periode, hvorefter arbejdsgiveren på den baggrund udarbejdede en vagtplan. 

Derudover forklarede lønmodtageren, at hun havde fast vagt om onsdagen, at vagterne var fra kl. 15.00 / 16.00 – 22.30 samt, at hun i gennemsnit havde 2 – 3 vagter pr. uge.

Arbejdsgiveren afviste, at lønmodtageren var blevet tildelt en fast vagt om onsdagen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten udtalte, at

Ansættelsesforholdet indebar ikke et fast dagligt eller ugentligt timeantal, men desuagtet kunne beskrivelsen af arbejdstiden være angivet med væsentlig større præcision, fx således at det fremgik hvor mange vagter der var forventelig, eller hvorledes vagterne blev fastlagt. Endvidere var det i strid med det aftalte anført, at der var aftalt flekstid. Ansættelsesbeviset var derfor mangelfuldt for så vidt angår angivelse af arbejdstiden”

Derudover udtalte Sø- og Handelsretten, at

Det er ikke præciseret, hvilken betydning overenskomsten har for ATs ansættelsesforhold, og overenskomsten er ikke stillet til rådighed for hende. Under disse omstændigheder har sagsøgte ikke opfyldt sin oplysningspligt vedrørende ATs ferierettigheder i henhold til ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 6

Herefter blev der udmålt en godtgørelse på kr. 10.000,00, da manglerne ifølge Sø- og Handelsretten havde været væsentlige

Schebye Jacobsens bemærkninger

Det er med dommen fastslået, at det ikke er tilstrækkeligt med et specifikt punkt omkring ferierettigheder, hvorfra der henvises til en overenskomst medmindre overenskomsten er udleveret til lønmodtageren.

Sø- og Handelsrettens afgørelse er således på linie med Vestre Landsrets dom af 2. april 2007 (omtalt i nyhed af 2. april 2007), men går det skridt videre, at overenskomsten skal stilles til rådighed for lønmodtageren.

Endvidere fastslår Sø- og Handelsretten, at formålet med ansættelsesbeviset er at skabe klarhed for lønmodtageren. Dette var konkret ikke opfyldt med den upræcise arbejdstidsbestemmelse, der mere fyldestgørende kunne have oplyst lønmodtageren om, hvordan arbejdstiden ville blive tilrettelagt, selvom den var variabel.

Det er bemærkelsesværdigt, at Sø- og Handelsretten udmåler en godtgørelse på kr. 10.000, selvom manglerne i ansættelsesbeviset ikke havde givet anledning til tvist.

Sø- og Handelsrettens dom er afsagt den 17. april 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Michael Klejs Pedersen SJLaw@sjlaw.dk