Viden skal deles

Forkortet opsigelsesvarsel i strid med funktionærlovens § 2. Retten til bortvisning fortabt ved passivitet. Meddelt fritstilling kunne ikke tilbagekaldes

En arbejdsgiver kunne ikke opsige en medarbejder med forkortet opsigelsesvarsel. En eventuel bortvisningsadgang var under alle omstædigheder bortfaldet ved passivitet, og arbejdsgiveren var efter en meddelt fritstilling, ikke berettiget til at kræve, at funktionæren alligevel skulle stille sin arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden.

Sagen var anlagt af Teknisk Landsforbund på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

En nyuddannet designer havde ved sin ansættelse aftalt med arbejdsgiveren, at hun – når hun første gang skulle deltage på en messe – skulle have en erfaren kollega med.

Fredag den 16. september 2005 blev designeren - der den pågældende dag, var sygemeldt - telefonisk bedt om at deltage på en messe i Paris fra mandag den 19. september. Designeren henviste til den mundtlige aftale med arbejdsgiveren om, at der skulle en erfaren kollega med og, at hun ikke ønskede at tage af sted alene. Arbejdsgiveren og en kollega tog herefter af sted til messen i Paris.

Herefter blev en afskedigelse og begrundelsen herfor drøftet mellem designeren, Teknisk Landsforbund og arbejdsgiveren. Ved e-mail af 22. september 2005 meddelte arbejdsgiveren, at designeren enten ville blive bortvist eller selv kunne sige op og samtidig blive fritstillet.

TL meddelte herefter ved brev af 26. september 2005, at der ikke var noget bortvisningsgrundlag. Samme dag - men før modtagelsen af organisationens brev - skrev arbejdsgiveren til designeren, at hun var ”fyret” med 1 måneds varsel med henvisning til omstruktureringer og, at hun samtidig var fristillet.

På designerens forespørgsel anbefalede TL, at hun kunne orientere arbejdsgiveren om, at ”du accepterer en opsigelse og intet andet”. Designeren meddelte herefter arbejdsgiveren følgende pr. e-mail: ”Jeg har snakket med min fagforening og vi er blevet enige om at acceptere opsigelsen.”

14 dage senere protesterede TL over, at opsigelse var sket med forkortet varsel.

Under sagen blev der nedlagt påstand om betaling af løn i den legale opsigelsesperiode i henhold til funktionærlovens § 2. Arbejdsgiveren anførte, at der var indgået aftale om forkortet varsel og nedlagde endvidere selvstændig påstand om tilbagebetaling af den ene måneds løn, der var udbetalt i den forkortede opsigelsesperiode.

Østre Landsrets afgørelse

Landsretten stadfæstede byrettens dom om betaling af løn i den legale opsigelsesperiode, jf. funktionærlovens § 2. Landsretten indledte dog med at slå fast, at designerens tilkendegivelse om ikke at ville tage alene af sted på messe, måtte betragtes som en misligholdelse. Herefter anførte landsretten, at da arbejdsgiveren ”ikke bortviste hende i umiddelbar forlængelse heraf, har firmaet imidlertid fortabt retten til denne reaktion”.

Landsretten fandt det ikke bevist, at der mellem arbejdsgiveren og designeren eller TL var indgået en aftale om fravigelse af funktionærlovens § 2. Endvidere slog landsretten fast, at da arbejdsgiveren ”havde fritstillet designeren, var firmaet ikke berettiget til efterfølgende at kræve, at hun alligevel skulle stille sin arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden”.

Endelig blev designeren frifundet for arbejdsgiveren påstand om tilbagebetaling af løn i det forkortede opsigelsesvarsel.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Landsrettens henvisning til, at retten til at bortvise var bortfaldet allerede som følge af passivitet, synes naturligt at måtte henføres til, at en sådan reaktionsmulighed under alle omstændigheder var fortabt allerede på afskedigelsestidspunktet - 10 dage efter ”misligholdelsen”.

Landsretten har dog næppe herved vurderet, at der oprindeligt forelå væsentlig, hævebegrundende misligholdelse, som det synes meget vanskeligt at få øje på. I byretten blev det således også specifikt anført, at der ikke forelå et bortvisningsgrundlag.

Endvidere slog landsretten udtrykkeligt fast, at en én gang meddelt fritstilling ikke kan tilbagekaldes.

Afgørelsen er i overensstemmelse med hidtidig praksis, hvorefter et bortvisningsgrundlag fortabes ved passivitet i løbet af ganske kort tid efter misligholdelsen, ligesom en fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsler på afskedigelsestidspunktet, som minimum kræver en udtrykkelig aftale herom.

Østre Landsrets dom er afsagt den 12. juni 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Lars Bøgh Mikkelsen SJLaw@sjlaw.dk